Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ложник.jpgЛожніков Олексій Володимирович доцент кафедри відкритих гірничих робіт, кандидат технічних наук, Доктор-Інженер.

Закінчив Національний гірничий університет в 2005 р з відзнакою за спеціальністю «Розробка родовищ корисних копалин».

З 2005 по 2008 роки проходив навчання в аспірантурі Національного гірничого університету на кафедрі відкритих гірничих робіт. Після закінчення аспірантури працює на кафедрі.

У 2008 році проходив стажування у Технічному університеті Фрайберзська гірнича академія (Німеччина) за програмою подвійного захисту дисертаційних робіт між НГУ та ТУ «ФГА». Під час проходження стажування виконав значну частину досліджень дисертаційної роботи під керівництвом проф. Карстена Дребенштедта на кафедрі відкритих гірничих робіт.

Результатом виконаних наукових досліджень став подвійний захист дисертаційної роботи у 2012 р в Україні та ФРН та отримання наукових ступенів: кандидата технічних наук і Доктора-Інженера.

Під час виконання наукової і викладацької роботи значну увагу приділяє видавничій діяльності. У 2011 р. був співавтором монографії «Наукові основи раціонального природокористування при відкритій розробці родовищ», написаної міжнародним колективом авторів. Ця робота отримала перемогу в номінації монографії у IX Обласному міжвузівському конкурсі 2012 року "Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо публіцистичні видання". В 2015 р. у співавторстві видано навчальний посібник «Технологія відкритої розробки пологих родовищ корисних копалин» із грифом МОН України.

У теперішній час читає лекції з дисциплін: «Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин», «Раціональне природокористування», «Матеріалознавство», та курс лекцій «Формування техногенних родовищ» англійською мовою для студентів Міжнародного університету ресурсів.

Напрям наукових досліджень полягає у розробці технологічних рішень зі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів при відкритій розробці родовищ корисних копалин.

Усього опубліковано 37 наукових праць, з них 3 монографії у співавторстві, 3 статі у міжнародній базі Scopus, 15 фахових статей в Україні, 10 статей у закордонних виданнях, отримано 2 патенти на винаходи.


Напрям наукових досліджень:

пріоритетний напрям наукових досліджень відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»: «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави»;

– пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942: «Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук»;

– пріоритетний тематичний напрям вищого навчального закладу згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.06.2011 р. № 535: «Наукові основи збереження і поліпшення навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів і морів»;

– напрям наукових досліджень претендента пов’язаний з обґрунтуванням теоретичних засад раціонального використання надр і підвищення ефективності формування техногенних ландшафтів при розробці пологоспадних родовищ корисних копалин.

 

Науковий доробок за 5 років (у кількісному показнику):

Загальна кількість друкованих праць – 14, з них 2 монографії (колективні); 1 наукова стаття в журналах з індексом цитування; 2 наукові статті у фахових виданнях; 8 статей в збірниках матеріалів та тез доповідей; 1 патент України.

 

Участь у виконанні НДДКР:

за державним замовленням: «Розвиток наукових засад раціонального надрокористування та створення екологічно прийнятних ландшафтів при розробці родовищ» (2008 – 2010 рр., № держреєстрації 0108U000554); «Дослідження та розробка технологій ефективного та екологічного освоєння природних ресурсів при відкритій розробці родовищ» (2011 – 2012 рр., № держреєстрації 0111U002818), в яких автор брав участь як виконавець.


Публікації у Scopus

Сторінка у Scopus посилання

1. Gumenik I.L. Deliberate dumping technology for mining reclamation effectiveness improvement / I.L. Gumenik, O.V. Lozhnikov, A.I. Panasenko/ Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2013. - №5. – С. 48 – 53. посилання

2. Gumenik I., Lozhnikov O., Maevskiy AMethodological principles of negative opencast mining influence increasing due to steady development // Geomechanical processes during underground mining / Proceedings of the school of underground mining, Dnipropetrovsk/Yalta, Ukraine, September 24-28. – Taylor & Francis Group, London, UK, 2012. – P. 45 – 51. посилання 

3. Sobko, B.Yu.,SUBSTANTIATION OF RATIONAL MINING METHOD AT THE MOTRONIVSKYI TITANIUM-ZIRCONIUM ORE DEPOSIT EXPLORATION / B.Yu. Sobko, O.V. Lozhnikov, A.M. Haidin, O.M.  Laznikov //Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk. – 2016. – №. 6. – С. 41.


Google Scholar

Посилання на власну сторінку у Google Scholar


Публікації

 1. Методика эколого-ландшафтной оценки территории горнопромышленного региона /  И.Л. Гуменик, А.И. Панасенко, А.М. Маевский, А.В. Ложников // Матеріали міжнародної конференції “ФОРУМ ГІРНИКІВ - 2006”. Відкриті гірничі роботи. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2006. – С. 96 – 100.

2. Летучий В.В, Ложников. А.В. Опыт разработки месторождений бурого угля Германии / Геотехническая механика ИГТМ. – Дніпропетровськ, 2006. - №65. - С. 100-105.

 3. Ложников А.В. Методика формирования благоприятного техногенного ландшафта на территории горного и земельного отводов / Геотехническая механика ИГТМ. – Дніпропетровськ, 2007. - №72. - С. 53-59.

4. Ложников А.В. Выбор критерия оптимальности при раскройке крупноплощадных месторождений с большой мощностью вскрышных пород на карьерные поля / Горный информационно-аналитический бюллетень. – Москва, 2007. - №10. – С. 213-216.

5. Ложніков А.В. Створення рельєфу із заданими параметрами функціонування при відкритій розробці. // Тези V Міжнародної наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів "Сучасні проблеми екології та геотехнологій", 19-22 березня 2008 року. - Житомир: ЖДТУ, 2008. С. 296-298.

6. Lozhnikov Olexiy. Reclamation of the disturbed lands after open mining / The 3rd International Forum for Students.Dnepropetrovsk, April 3-4, 2008. – P. 110-112.

7. Degree and stage estimation of the renewal territory after open mining work / Gumenik I., Panasenko A., Maevskiy A., Lozhnikov O. // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ, 2008. - №6. - P. 77-80.

8. Гуменик І.Л., Панасенко А.І., Ложніков О.В., Обґрунтування інженерних методів реабілітації територій порушених відкритими гірничими роботами при розробці горизонтальних родовищ // Металлургическая и горнорудная промышленность. – Днепропетровск, 2008. - № 5 (250). – С. 121-124.

9. I. Gumenik, A. Panasenko, O. Lozhnіkov. Increasing of the renewal degree of mining clame and lands territories during open mining work (опубликовано в 2010 г.)

10. Lozhnikov Olexiy. Creation of the Favourable Relief on the Mining Claim and Land Territories/ The 4th International Forum for Students. – Dnepropetrovsk, March 26-27, 2009. – P. 150-151.

11. Гуменик І.Л., Панасенко А.І., Ложніков О.В. Розробка та обґрунтування способу збільшення площ відновлення земель сільськогосподарського призначення порушених відкритими розробками // Форум гірників 2009. Матеріали міжнародної конференції. – Д.: Національний гірничий університет, 2009. – С. 123-129.

12. Моделювання геотехнічних систем: Монографія/ Г.Г. Півняк, О.М. Шашенко, О.О. Сдвижкова та ін.; за заг. ред. Г.Г. Півняка. – Д.: Національний гірничий університет, 2009. – С. 236-246.

13. I. Gumenik, A. Panasenko, O. Lozhnіkov. Creation of the Favourable Relief on the Mining Claim and Land Territories (Zweites Internationales Protodjakonov-Kolloquium)/ Scientific Reports on Resource Issues. Volume 2. Freiberg. – 2010. – P 88-93.

14. Патент України № 52255, МПК Е21 С 41/00. Спосіб рекультивації
земель / І.Л. Гуменик, А.І. Панасенко, О.В. Ложніков. (Україна). – 2009 13668; заявл. 28.12.2009; опубл. 25.08.2010, Бюл. № 16. – 4 с.

15. I. Gumenik, A. Panasenko, O. Lozhnіkov. The dumping technology control as a method of reclamation work effectiveness increasing // Rekultivierung im Bergbau/ Freiberger Forschungsforum. 61. Berg- und Huttenmannischer Tag 2010. – P. 239 – 244.

9. I. Gumenik, A. Panasenko, O. Lozhnikov. Increasing of the renewal degree of mining claim and lands territories during open mining work // Scientific reports on resource issues 2010, vol. 1 // TU Bergakademie Freiberg, International University of Resources. 2010. – P. 457 – 463.

16. I. Gumenik, A. Panasenko, O. Lozhnikov. The technology of reclamation work effectiveness increasing by the horizontal deposits mining // The International Symposium Continuous Surface Mining. Freiberg. – 2010. – P 362-366.

17. Ложников А.В. Методология и технические решения по формированию культурных ландшафтов при открытой разработке месторождений / А.В. Ложников // Научные основы рационального природопользования при открытой разработке месторождений: монография / Г.Г. Пивняк, И.Л. Гуменик, К. Дребенштедт, А.И. Панасенко. – Д.: Национальный горный университет, 2011. – Разд. 8. – С. 463 – 546.

18. Ложніков О.В. Обґрунтування та розробка технології формування відвалів з об’єднаною поверхнею для збільшення площі рекультивованих земель при розробці горизонтальних родовищ: Дис. … кандидата техн. наук: 05.15.03; – Захищена 29.06.2012; Затв. 12.2012. – К., 2012. – 165 с.: іл. – Бібліогр.:с. 151-158.

19. Gumenik I., Lozhnikov O., Maevskiy AMethodological principles of negative opencast mining influence increasing due to steady development // Geomechanical processes during underground mining / Proceedings of the school of underground mining, Dnipropetrovsk/Yalta, Ukraine, September 24-28. – Taylor & Francis Group, London, UK, 2012. – P. 45 – 51.

20. I. Gumenik, A. Panasenko, O. Lozhnikov. Methodical bases of reclamation works effectiveness increasing by the open mining works // Scientific reports on resource issues 2012, vol. 2 // TU Bergakademie Freiberg, International University of Resources. 2012. – P. 184 – 188.

21. Кулиш В.А., Ложников А.В. Совершенствование технологии открытых горных работ с учетом эффективного использования земельных ресурсов при разработке горизонтальных месторождений // Вісниник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського: Наукові праці КДПУ ім. М. Остроградського. – 2013. - №2(79). – С. 114 – 119.

22. Гуменик І.Л., Дребенштедт К., Ложніков О.В., Панасенко А.І. К вопросу о создании экологически и социально-экономически приемлемых техногенных ландшафтов // Форум гірників 2013. Матеріали міжнародної конференції. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – С. 97-103.

23. Ложников А.В. Застосування технології формування відвалів з об’єднаною поверхнею при розробці буровугільних родовищ / Геотехническая механика ИГТМ. – Дніпропетровськ, 2013. - №111. – С. 102 – 110.

24. Гуменик І.Л. Технологія цілеспрямованого формування відвалів для підвищення ефективності гірничотехнічної рекультивації / І.Л. Гуменик, О.В. Ложніков, А.І. Панасенко // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ, 2013. - №5. – С. 48 – 53.

25. Гуменик, І.Л. Технологія відкритої розробки пологих родовищ корисних копалин : навч. посіб. / І.Л. Гуменик, Г.Я. Корсунський, О.В. Ложніков ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – 310 с.

26. Гуменик И.Л., Панасенко А.И., Ложников А.В. Развитие концепции экологически ориентированной технологии открытых горных работ // Инновационные технологии и проекты в горно-металлургическом комплексе, их научное и кадровое сопровождение: Сборник трудов Международной научно-практической конференции: Алматы: КазНТУ, 2014. – С. 168 – 172.

27. I. Gumenik, O. Lozhnikov. Aplications of new dumps forming technology with common surface at the mining lignite deposits // Scientific reports on resource issues 2013, vol. 1, part 2 // TU Bergakademie Freiberg, International University of Resources. 2013. – P. 119 – 125.

28. Гуменик И.Л., Панасенко А.И., Ложников А.В. Обоснование технологической схемы формирования поверхности отвалов, соответствующей требованиям сельскохозяйственной рекультивации / Горный информационно-аналитический бюллетень. – Москва, 2014. - №7. – С. 38-45.

29. Ложніков О.В., Романченко Ю.В. Розробка технології гірничотехнічної рекультивації обводнених залишкових вироблених просторів кар’єрів / Геотехническая механика ИГТМ. – Дніпропетровськ, 2014. - №111. – С. 102 – 110.

30. Development of inclined conveyor hard rock transportation technology by the cyclical-and-continuous method. N. Kuchersky, V. Shelepov, I. Gumenik, A. Lozhnikov. 12TH International symposium “Continuous surface mining”. Aachen, September 21TH – 24TH 2014. – Aachen: RWTH Aachen University, 2014. – P. 41-46.

31. Substantiation of continuous equipment efficient choice at the selective mining of passing minerals. I. Gumenik, A. Lozhnikov. 12TH International symposium “Continuous surface mining”. Aachen, September 21TH – 24TH 2014. – Aachen: RWTH Aachen University, 2014. – P. 171-176.
© 2006-2018 Інформація про сайт