Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Час на засвоєння складає 3 кредитів EСTS (108 година)

 

Мета дисципліни – формування умінь і компетенції щодо встановлення достовірних параметрів і нормативів виконання гірничих технологічних процесів в умовах ймовірнісної оцінки вибіркових даних.

 

Завдання дисципліни – дати студентам знання щодо техніки збирання вибіркових даних та їх математичної обробки з метою визначення основних параметрів, що характеризують технологічні процеси на відкритих розробках та встановлення на їх основі нормативів для виконання виробничого завдання на окремій ланці гірничого підприємства.

 

Основні розділи дисципліни:

-         загальні уявлення про ймовірність виконання виробничих процесів на гірничому підприємстві, збір інформації та встановлення їх достовірних параметрів;

-         порядок подачі та рекомендації щодо складання можливої заявки на винахід щодо вдосконалення одного з виробничих процесів;

-         визначення параметрів вибіркових даних та графічне їх зображення, що характеризують технологічні процеси;

-         точність числових характеристик варіаційного ряду;

-         похибки вимірів, їх визначення та опис.

 

У результаті вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» студент повинен вміти: визначати параметри виробничих процесів в умовах експлуатації гірничого підприємства; оцінювати й аналізувати стан та характеристики гірничотранспортних систем в умовах ймовірнісного характеру виконання гірничих робіт; вміти ставити завдання та оформляти заявку на винахід щодо обґрунтування нових способів та пристроїв у галузі відкритих гірничих робіт; виконувати креслення в ескізі та масштабі для ілюстрації запропонованих нових технічних і технологічних рішень; використовувати обробку числових характеристик варіаційних рядів; враховувати похибки вимірів та їх достовірні границі для надійного обґрунтування розробленої пропозиції.

 

Види навчальної роботи: лекції, практичні заняття,  самостійна робота.

Вивчення дисципліни закінчується заліком.

© 2006-2018 Інформація про сайт