Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОБОТАХ

Час на засвоєння складає 3 кредити EСTS (108 години)

 

Мета дисципліниформування системи теоретичних знань і практичних навичок, щодо впровадження інформаційних технологій  при розробці родовищ  відкритим способом.

 

Завдання дисципліни – дати студентам знання щодо широкого застосування інформаційних технологій при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом, володіння основними принципами створення трьохвимірних гірничо-геологічних моделей родовищ корисних копалин з використанням програми “Mikromine”; сучасних підходів в  розробці та використанні систем управління гірничотранспортним устаткуванням в кар’єрах з застосуванням геоінформаційних технологій.

 

Основні розділи дисципліни:

-         загальні поняття про застосування геонформаційних систем в гірничій справі;

-         структура та класифікація інформаційних систем;

-         об’єкти геоінформаційного моделювання на ВГР. Види інформації;

-         моделі даних, растрова та векторна модель даних;

-         цифрові карти поверхні та плани кар’єрів, аэро- та космознімки, загальна структура та призначення;

-         цифрові моделі родовищ, каркасна та блокова моделі;

-         методика підрахунку запасів з використанням програми “Mikromine;

-         гірничо-геометричний аналіз кар’єрів  з використанням трьохвимірних систем гірничо-геологічного моделювання;

-         системи управління гірничотранспортним устаткуванням в кар’єрах з застосуванням геоінформаційних технологій.

 

У результаті вивчення дисципліни «Інформаційні технології при відкритих гірничих роботах » студент повинен вміти: визначати основні принципи та методи просторового розподілення інформації з використанням геоінформаційних технологій;  програмувати електронні таблиці для інженерних розрахунків при визначенні площі гірничого об’єкту на карті; володіти «майстром» побудови діаграм та графіків, вміти створювати лінійні та кругові діаграми;  володіти основними принципами створення трьохвимірних гірничо-геологічних моделей родовищ корисних копалин з використанням програми “Mikromine”, оцінювати ефективність сучасних підходів в  розробці і використанні систем управління гірничотранспортним устаткуванням в кар’єрах з застосуванням геоінформаційних технологій та методів застосування навігаційних системи підвищення ефективності роботи гірничотранспортного устаткування в кар’єрах.

  

Види навчальної роботи: лекції, практичні заняття,  самостійна робота.
Вивчення дисципліни
закінчується заліком
© 2006-2018 Інформація про сайт