Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ, НАРУШЕННЫХ ОТКРЫТЫМИ ГОРНЫМИ РАБОТАМИ


Час на засвоєння складає 1,5 кредитів EСTS (54 години)

 

Мета дисципліни – формування умінь та компетенції з технології та організації рекультивації земель, порушених при відкритій розробці крутоспадних родовищ корисних копалин.

 

Завдання дисципліни – дати студентам знання щодо технології та організації рекультивації земель, порушених при відкритій розробці крутоспадних родовищ корисних копалин, навчати методам визначення основних параметрів і показників схем відвалування скельних порід розкриву, технологічних і економічних показників кар’єрів за визначеними критеріями, а також розробляти креслення з рекультивації порушених земель і відновлення їх продуктивності.

 

Основні розділи дисципліни:

-         законодавча база України в напрямі раціонального ведення відкритих гірничих робіт;

-         техніко-економічна оцінка привабливості родовищ корисних копалин для експлуатації відкритим способом;

-         головні параметри та організація розкривних робіт при експлуатації надглибоких кар’єрів;

-         технологія та організація відвальних робіт на зовнішніх відвалах;

-         технологія та організація складування порід розкриву до відпрацьованих ділянок надглибоких кар’єрів;

-         методика розрахунку економічної ефективності відпрацювання надглибоких кар’єрів зі складуванням порід розкриву у виробленому просторі.

 

У результаті вивчення дисципліни «Рекультивація земель, порушених відкритими гірничими роботами» студент повинен вміти: визначати параметри відвальних робіт при відпрацюванні надглибоких кар’єрів із зовнішнім та внутрішнім складуванням порід розкриву й місця їх складування; виконувати креслення в ескізі та масштабі планів засипки відпрацьованих кар’єрів; використовувати технологічні й економічні критерії для визначення ефективності запропонованої системи складування порід розкриву; оцінювати й аналізувати креслення проектних схем розробки родовищ; за аналітичними і економічними формулами визначити ефективність основних параметрів і економічних показників експлуатації надглибоких кар’єрів.

 

Види навчальної роботи: лекції, практичні заняття,  самостійна робота.

Вивчення дисципліни закінчується заліком.

© 2006-2018 Інформація про сайт