Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


ДОБУВАННЯ І ПЕРЕРОБКА БУДІВЕЛЬНИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД

Загальна трудомісткість вивчення дисципліни складає: 5 залікових одиниць (180 годин).

Мета дисципліни. Формування системи теоретичних знань і практичних навичок у сфері розробки родовищ будівельних гірських порід та їх переробки для виробництва будівельних матеріалів.

Основні завдання дисципліни:

·         Навчити студентів аналізувати й оцінювати особливості будівельних гірських порід, які є сировиною для виробництва нерудних будівельних матеріалів.

·         Ознайомити студентів із технічною характеристикою сучасного обладнання  для видобування й переробки будівельних гірських порід.

·         Навчити студентів методикам вибору та якісно-кількісного розрахунку технологічних схем переробки будівельних гірських порід відповідно до фізико-механічних властивостей сировини, номенклатури та вимог стандартів до нерудних будівельних матеріалів.

·         Формувати у студентів уміння роботи з нормативними документами, підручниками, навчальними посібниками, науковою літературою, періодичними виданнями та іншими джерелами інформації.

Основні дидактичні одиниці (розділи):

·         Сучасний стан і перспективи розвитку  галузі.

·         Властивості будівельних гірських порід.

·         Вимоги нормативних документів до якості нерудних будівельних матеріалів.

·         Особливості виробничих процесів, розкриття та розробки на карєрах будівельних матеріалів.

·         процеси та технологія переробки будівельних гірських порід.

·         Управління якістю нерудних будівельних матеріалів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

·         Обґрунтувати раціональну структуру обладнання на карєрах.

·         Вибрати спосіб розкриття та систему розробки родовища та розрахувати їх параметри.

·         Вибрати раціональну технологічну схему переробки будівельних гірських порід.

·         Виконати якісно-кількісний розрахунок технологічних схем переробки.

Види навчальної роботи: лекції, практичні заняття.

Вивчення дисципліни завершується екзаменом.

© 2006-2018 Інформація про сайт