Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ГІРНИЧИХ РОБІТ

 

Загальна трудомісткість вивчення дисципліни складає 4 залікові одиниці (144 години).

 

Мета дисципліни. Дати майбутнім фахівцям в області експлуатації та проектування кар’єрів теоретичні знання основ організації та планування гірничих робіт і практичні навички, що необхідні для забезпечення необхідного рівня ефективності технологічних процесів з відкритої розробки родовищ. Реалізація цих знань і навичок на практиці буде сприяти покращенню організації праці на робочих місцях, підвищенню якості планування всіх рівнів та, в кінцевому підсумку, підвищенню продуктивності устаткування.

Задачі дисципліни. Основна задача дисципліни – формування науково-професійних компетенцій, достатніх для розробки організації технологічних процесів і виробництва в цілому, створення системи планування гірничих робіт та підтримання їх якісного рівня при експлуатації кар’єру.

Основні дидактичні одиниці (розділи).

Склад та структура технологічних процесів відкритої розробки родовищ. Взаємозв’язок функцій управління, планування та організації технологічних процесів.

Планування технологічних процесів відкритих гірничих робіт (загальна задача планування технологічних процесів, система їх планування; технологічні принципи планування; моделі і методи планування технологічних процесів; системи автоматизованого планування гірничих робіт).

Організація технологічних процесів відкритих гірничих робіт (підготовчих, видобувних і розкривних робіт, переміщення гірничої маси, складування і відвалоутворення) на основі лінійних часових графіків, планограм та сітьових графіків.

Актуальність та перспективи подальшого удосконалення методології планування та організації технологічних процесів відкритої розробки родовищ.

В результаті вивчення дисципліни “Організація та планування гірничих робіт” студент повинен вміти:

- в конкретній виробничій ситуації визначати функції управління, планування та організації технологічних процесів та їх взаємозв’язок для прийняття технологічних рішень;

- формувати послідовність (алгоритм) вибору раціонального варіанту плану гірничих робіт і відповідної виробничої програми кар’єру технологічними методами;

- обґрунтовувати технологічні умови (вимоги) до математичних моделей та методів вирішення конкретних задач планування гірничих робіт;

- реалізовувати процедуру створення типових геоінформаційних моделей та процедуру формування варіантів плану гірничих робіт на основі типових геоінформаційних моделей (як користувач);

- реалізовувати типову процедуру вибору раціонального варіанту плану гірничих робіт на основі базової (математичної, геоінформаційної) моделі;

- визначати послідовність розрахунку технологічних, часових і координатно-часових параметрів заданих технологічних процесів, виконувати їх розрахунок та відображати їх динаміку і взаємозв’язок у формі часових графіків, планограм та сітьових графіків.

Види навчальної роботи: лекції, практичні заняття, виконання індивідуальних завдань.

Вивчення дисципліни закінчується іспитом.

© 2006-2018 Інформація про сайт