Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ СТАНОМ ГІРСЬКОГО МАСИВУ

Загальна трудомісткість вивчення дисципліни складає 5 залікових одиниць (180 годин)

Мета дисципліни. Формування теоретичних знань і практичних навичок із визначення стійких укосів відвалів, бортів і гірничих виробок на кар’єрах та їх експлуатація в умовах стійкого стану природних і техногенних масивів гірських порід, що задіяні у технологічному процесі видобутку корисної копалини.

Завдання дисципліни:

– загальні поняття про доцільність управління стійкістю та задачі забезпечення стійкості уступів, бортів і відвалів;

– проектування нових відвалів, бортів і гірничих виробок на кар’єрах та їх експлуатація в умовах стійкого стану природних і техногенних масивів гірських порід;

– забезпечення стійкості граничної рівноваги укосів відвалів і бортів кар’єру;

– збереження об’єктів, споруд і механізмів, розміщених у зоні можливого обрушення укосів шляхом використання технологічних та інженерних методів спрямованої зміни стану масивів гірських порід;

– сформувати у студентів дослідницькі вміння, досвід роботи з підручниками, навчальними посібниками, науковою літературою, періодичними виданнями, іншими джерелами інформації;

– стимулювати студентів до систематичної самостійної навчальної роботи.

Основні дидактичні одиниці (розділи):

Загальні поняття і положення при управлінні станом гірського масиву.

Загальні поняття про доцільність управління стійкістю та задачі забезпечення стійкості уступів, бортів і відвалів.

Характеристика масивів гірських порід і їх властивості, які впливають на стан масиву.

Напружений стан масиву й умови рівноваги укосів.

Підземні води та кліматичні умови.

Техногенні фактори стійкості відвалів і бортів кар’єрів.

Деформація масивів відвалів і бортів, їх види і характеристика, нагляд за стійкістю та паспортизація деформацій.

Методика визначення розрахункових характеристик зчеплення, внутрішнього тертя та щільності складноструктурних масивів.

Побудова положення поверхні ковзання в гірничих масивах.

Інженерні методи розрахунку стійкості уступів бортів кар’єрів і відвалів.

Методика визначення кута укосу стійкого багатоярусного відвалу на стійкій основі.

Методика розрахунку стійкості відвалів і бортів кар’єрів згідно до типових схем, які враховують різні умови залягання порід та поверхонь ослаблення в приукісному гірничому масиві.

Управління стійкістю відвалів технологічними та інженерними способами і осушенням гірничих масивів.

Кероване зрушення уступів і відвалів методами штучного ослаблення і зсувоутворення в масивах.

Управління станом та роботою відвалів в режимі керованих деформацій.

Управління станом гірничого масиву на існуючих гірничовидобувних підприємствах.

У результаті вивчення дисципліни «Теорія управління станом гірського масиву» студент повинен знати: основні положення управління стійкістю та забезпечення стійкості уступів, бортів і відвалів; засвоєння методів розрахунку стійкості бортів кар’єрів різного профілю; та вміти: розраховувати стійкість укосів відвалів, бортів і гірничих виробок на кар’єрах.

© 2006-2018 Інформація про сайт