Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ


Загальна трудомісткість вивчення дисципліни складає 3 залікові одиниці (108 годин).

 

Мета дисципліни. Дати майбутнім спеціалістам теоретичні знання основ раціонального природокористування та комплексного освоєння родовищ, а також практичні вміння щодо розв’язання технологічних задач і розрахунку схем формування та розробки техногенних родовищ. Реалізація цих знань на практиці приведе до підвищення прийняття раціональних технологічних рішень щодо комплексного використання мінеральної сировини та зниження екологічного навантаження на довкілля при відкритій розробці корисних копалин.

Завдання дисципліни – дати студентам знання щодо раціонального природокористування при відкритій розробці родовищ корисних копалин, навчити, що комплексне використання мінеральної сировини є сучасним обов’язковим завданням сьогодення, яке дозволить підвищити ефективність розробки корисних копалин на 15-25 % та значно знизити екологічне навантаження на довкілля.

Основні дидактичні одиниці (розділи):

Суть комплексного використання мінеральної сировини при відкритій розробці родовищ корисних копалин.

Концепція переорієнтування розвитку мінерально-сировинної бази України на використання супутніх корисних копалин (СКК).

Технологія селективної розробки покладів СКК різним гірничо-транспортним обладнанням.

Вибір раціональної технології селективної розробки покладів СКК у залежності від гірничо-геологічних умов їх залягання.

Вимоги до розробки технологічних схем формування техногенних родовищ.

Типові схеми формування техногенних родовищ.

Систематизація умов створення ТР.

Вимоги до технології формування ТР.

Вибір та обґрунтування технологічних схем розробки ТР.

У результаті вивчення дисципліни «Раціональне природо-користування» студент повинен:

знати: суть комплексного використання мінеральної сировини; концепцію переорієнтування розвитку мінерально-сировинної бази України на використання супутніх корисних копалин (СКК), а саме – кількісну та якісну мету, а також основні принципи оптимізації освоєння мінерально-сировинної бази гірничопромислового регіону; основні положення систематизації покладів супутніх корисних копалин з умов розробки їх відкритим способом;  методику розрахунків параметрів технологій селективної розробки покладів СКК різним гірничо-транспортним обладнанням, а саме: технікою циклічної дії, технікою безперервної дії, мобільним обладнанням (бульдозери, навантажувачі та скрепери), циклічно-потоковою технікою; ефективну технологію селективної розробки покладів СКК у залежності від їх потужності, місця розташування та групи складності за умовами залягання;

вміти: обирати необхідні нормативи для вибору гірничо-транспортного обладнання та розрахунку технологічних схем селективної розробки покладів СКК у залежності від гірничотехнічних умов розробки родовищ; визначати запаси корисної копалини у техногенному родовищі; обирати раціональне гірничо-транспортне обладнання для розробки техногенного родовища; виконувати розрахунки параметрів та креслення  технологічних схеми формування та розробки техногенних родовищ різним гірничо-транспортним обладнанням.

Види навчальної роботи: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Вивчення дисципліни закінчується іспитом.

© 2006-2018 Інформація про сайт