Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПРИ ВІДКРИТІЙ РОЗРОБЦІ РОДОВИЩ


Загальна трудомісткість вивчення дисципліни складає 3 залікові одиниці (108 годин)

Мета дисципліни. Формування системи теоретичних знань і практичних навичок, з оцінки впливу гірничого підприємства (кар’єра) на навколишнє середовище і організація заходів по зменшенню впливу забруднюючих речовин від дії обладнання, що задіяне у технологічному процесі видобутку корисної копалини.

Задачі дисципліни.

        сформувати у студентів цілісну картину щодо законодавчих актів, які регулюють екологічні відносини;

        навчити студентів визначати сфери що забруднюються при різних процесах в гірничому виробництві від технологічного обладнання;

        сформувати уявлення о загальних схемах очистки від забруднюючих речовин та процесів які зменшують викиди речовин;

        ознайомити студентів з технологією очистки від забруднюючих речовин та використання екологозаощаджуючих технологій при видобутку корисної копалини;

        формувати у студентів дослідницькі уміння, досвід роботи з підручниками, навчальними посібниками, науковою літературою, періодичними виданнями, іншими джерелами інформації;

        стимулювати студентів до систематичної самостійної навчальної праці.

Основні дидактичні одиниці (розділи):

Основні положення екологічної безпеки при відкритій розробці родовищ і процесів проведення гірничих робіт. Класифікація забрудників, що впливають на екологічну безпеку та їх основна характеристика.

Зниження пилегазовиділення при підготовці гірських порід до виймання.

Відвали на крутоспадних, пологих родовищах та їх екологічна безпека.

Грунтові та поверхневі води при відкритій розробці родовищ  та їх вплив на навколишнє середовище.

Транспорті засоби і екологічна безпека в умовах розробки родовищ відкритими гірничими виробками.

 Заходи щодо зменшення впливу роботи гірничих підприємств на прилеглі території.

Оцінка впливу на навколишнє середовище при експлуатації гірничих підприємств.

В результаті вивчення дисципліни «Екологічна безпека при відкритій розробці родовищ» студент повинен вміти:

визначати основні положення екологічної безпеки; вміти класифікувати забрудники навколишнього середовища при відкритій розробці родовищ корисних копалин; оволодівати прийомами зниження пилегазовиділення при підготовці гірських порід до виймання; оцінювати рівень землеємності при формуванні відвалів при розробці крутоспадних та пологих родовищ; встановлювати рівень впливу грунтових та поверхневих вод на навколишнє середовище та їх засмічення при відкритій розробці родовищ; розрахувати основні параметри відвалів та визначити заходи захисту їх від ерозії; визначати основні забруднювачі повітряного простору кар’єрів при використанні транспортних засобів та основні заходи боротьби з ними; знать заходи що зменшують вплив роботи кар’єрів на прилеглі території гірничого підприємства; оцінювати яким чином, в якої мірі, на які об’єкти підприємство впливає в процесі розробки родовища; знати які розділи вміщує в собі проект Оцінка впливу на навколишнє середовище. 

Види навчальної роботи: лекції, практичні заняття.

Вивчення дисципліни закінчується заліком

© 2006-2018 Інформація про сайт