Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МЕХАНІКА ГІРСЬКИХ ПОРІД

Загальна трудомісткість вивчення дисципліни складає 4,5 залікових одиниць (162 години)

Мета дисципліни. Формування теоретичних знань і практичних навичок, із визначенням фізичних і механічних властивостей гірських порід, напружень, які виникають у масиві, і впливають на стійкість гірничих виробок.

Завдання:

– визначення фізичних і механічніх властивостей гірських порід за результатами лабораторних та виробничих випробувань зразків цих порід;

– оцінити напружений стан масиву гірських порід шляхом визначення напружень у бортах кар’єрів та укосах відвалів;

– встановити міцністні параметри гірських порід за результатами теоретичних досліджень непорушеного масиву методом маркшейдерських зйомок зрушених порід у кар’єрі;

– проаналізувати стійкість масивів порід на уступах, у відвалах, навколо підземних виробок, виходячи з навантажень їх обладнанням, спорудженням підтримуючих призм і стінок, впливу дії води, наявності прошарків послаблюючих пластичних порід та інших чинників;

– установити можливий вид деформації масиву та порушень стійкості приукісних споруд із використанням гідрогеологічної й інженерно-геологічної документації;

– розрахувати параметри гравітаційного переміщення та випуску гірських порід у підземних, відкритих виробках та бункерах;

– сформувати у студентів дослідницькі уміння, досвід роботи з підручниками, навчальними посібниками, науковою літературою, періодичними виданнями, іншими джерелами інформації;

– стимулювати студентів до систематичної самостійної навчальної роботи.

Основні дидактичні одиниці (розділи):

Основні положення механіки гірських порід і процесів у гірничому масиві, інженерні задачі механіки гірських масивів бортів, відвалів, гірничих споруд. Геотехнічна класифікація порід.

Масив гірських порід, його фізичні та фізико-механічні властивості. Напружений стан гірського масиву.

Міцність гірських порід, теорія міцності О. Мора та паспорт міцності.

Визначення властивостей гірських порід у масиві та в лабораторних умовах (огляд методів).

Стійкість вертикальних укосів уступів, бортів та їх розрахунки.

Стійкість вертикальних укосів та їх розрахунки за методами П.М. Цимбаревича та А.Г. Шапаря і Г.Л. Фісенка.

Напружено-деформований стан гірського масиву. Рівняння граничної рівноваги. Гранична рівновага порід масиву в укосі борту кар’єру. Коефіцієнт запасу стійкості масиву.

Напруження в масиві гірських порід на значній глибині, розподіл напружень навколо виробок, взаємодія гірничого масиву з підземними виробками.

Гірничий тиск, управління гірничим тиском в підготовчих, капітальних та очисних виробках.

Механізм деформації та зрушення масивів гірських порід після очисного виймання. Фактори, які впливають на зрушення порід.

Теорії гірничого тиску, принципи визначення навантажень на кріплення за теоріями М.М. Протодьяконова, П.М. Цимбаревича, А. Лабаса.

Процеси здимання порід підошви у виробках.

Поняття про механіку суцільного середовища та її співвідношення.

У результаті вивчення дисципліни «Механіка гірських порід» студент повинен знати: загальні поняття про фізичні і механічні властивості, теорії гірничого тиску, принципи визначення навантажень та деформації зрушення масивів гірських порід.

© 2006-2018 Інформація про сайт