Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


ПРОЦЕСИ ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОБІТ


Час на засвоєння складає 3 кредити EСTS (135 годин)

 

Мета дисципліни – Формування умінь та компетенції з процесів відкритих гірничих робіт  і практичних навичок щодо вибору та обґрунтуванню гірничотранспортного обладнання при розробці родовищ  відкритим способом.

 

Завдання дисципліни – дати студентам знання щодо  процесів відкритих гірничих робіт та організації розробки родовищ корисних копалин,  визначення основних параметрів та  функціональних можливостей гірничотранспортного обладнання, вибору типорозміру виймально-навантажувального обладнання згідно вихідних гірничо-технічних умов та визначення його продуктивності, відвалоутворення при відкритому видобутку корисних копалин, а також розробляти креслення вибоїв виймально-навантажувального обладнання та паспортів відвальних робіт.   

Основні розділи дисципліни:

-загальні поняття про  процеси відкритих гірничих робіт;

- виймально-навантажуальні роботи машинами циклічної дії, основні робочі параметри кар'єрних і гідравлічних мехлопат та їх продуктивність;

- виймання порід драглайнами, робочі параметри драглайна та їх продуктивність;

- виймання порід роторними екскаваторами, технологічні характеристики роторних екскаваторів їх продуктивність;

- транспортування гірничих порід залізничним, автомобільним, конвеєрним та комбінованим транспортом;

- відвалоутворення при відкритих гірничих роботах.

 

У результаті вивчення дисципліни «Процеси відкритих гірничих робіт »

 студент повинен вміти:  проводити вибір типорозміру виймально-навантажувального обладнання при  вийманні м'яких та підірваних порід;розраховувати ширину заходки екскаваторів; викреслити паспорт забою: мехлопат при  вийманні м'яких та підірваних порід,  драглайна з нижнім черпанням та розвантаженням у навал, залізничний транспорт та бункер-перевантажувач; роторного екскаватора; характеризувати кар'єрні станції за призначенням; орієнтуватися в  схемах та особливостях роз'їздів, шляхових постів;  вміти визначати пропускну та провізну спроможність кар'єрних шляхів; викреслити паспорт забою мехлопат та драглайнів при їх  роботі на відвалах; проводити розрахунки параметрів відвальних робіт з використанням бульдозерів та визначати їх продуктивність;вміти будувати паспорти відвальних робіт з використанням бульдозерів.

 

Види навчальної роботи: лекції, практичні заняття,  самостійна робота.

Вивчення дисципліни закінчується екзаменом.

© 2006-2018 Інформація про сайт