Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


ТЕХНОЛОГІЯ ВІДКРИТОЇ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Час на засвоєння складає 9,5 кредитів EСTS (342 години)

 

Мета дисципліни – формування умінь та компетенції з процесів, технології, організації та техніки безпеки при розробці пологих, похилих та крутоспадних родовищ корисних копалин відкритим способом.

 

Завдання дисципліни – дати студентам знання щодо технології, організації та техніки безпеки при розробці пологих, похилих і крутоспадних родовищ корисних копалин, навчати визначення основних параметрів схем, технологічних і економічних  показників роботи кар’єрів за визначеними критеріями, а також розробляти креслення планів гірничих робіт.   

 

Основні розділи дисципліни:

-         загальні відомості про особливості відкритої розробки родовищ твердих корисних копалин;

-         елементи та параметри кар’єрів;

-         виробнича потужність кар’єрів;

-         періоди та виробничі процеси відкритих гірничих робіт;

-         підготовка гірських порід до виймання;

-         виймально-навантажувальні роботи;

-         переміщення гірничої маси;

-         складування відходів гірничого виробництва;

-         розкриття кар’єрних полів;

-         гірничотранспортні системи відкритої розробки родовищ корисних копалин;

-         суцільні гірничотранспортні системи надто мілких кар’єрів;

-         суцільні гірничотранспортні системи мілких кар’єрів;

-         суцільні гірничотранспортні системи кар’єрів середньої глибини і глибоких;

-         заглиблювальні гірничотранспортні системи розробки;

-         конструювання заглиблювальних гірничотранспортних систем;

-         заглиблювально-суцільні гірничотранспортні системи;

-         методика розрахунку та технологічні рішення щодо обґрунтування ефективності відкритої розробки родовищ корисних копалин;

-         параметри засипки відпрацьованих глибоких кар’єрів.

 

У результаті вивчення дисципліни «Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин» студент повинен вміти: визначати основні параметри глибоких кар’єрів; встановлювати коефіцієнти розкриву та кінцеву глибину кар’єру; будувати й аналізувати графіки режиму гірничих робіт; визначати параметри робочої зони кар’єру; планувати річні графіки і поглиблення гірничих робіт у кар’єрі; визначати продуктивність кар’єру за корисними копалинами і розкривними породами; визначати коефіцієнти розкриву і застосовувати їх при встановленні кінцевої глибини кар’єру під час розробки похилих і крутоспадних родовищ; виконувати гірничо-геометричний аналіз родовищ і будувати графіки режиму гірничих робіт і календарного плану розробки корисних копалин; встановлювати доцільні способи розкриття та системи розробки пологих, похилих та крутоспадних родовищ корисних копалин; оцінювати ефективність систем розробки родовищ у залежності від геологічних умов їх залягання за визначеними критеріями; виконувати креслення в ескізі та масштабі параметрів систем розробки пологих, похилих та крутоспадних родовищ; використовувати технологічні та економічні критерії для визначення ефективності технологій розробки родовищ; оцінювати і аналізувати креслення проектних схем розробки родовищ; за встановленими залежностями визначати основні параметри та економічні показники систем розробки родовищ.

 

Види навчальної роботи: лекції, практичні заняття,  самостійна робота.

Вивчення дисципліни закінчується екзаменом.

© 2006-2018 Інформація про сайт