Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Oleksii.jpg Ложніков Олексій Володимирович – професор кафедри відкритих гірничих робіт, доктор технічних наук, Доктор-Інженер.

Закінчив Національний гірничий університет в 2005 р з відзнакою за спеціальністю «Розробка родовищ корисних копалин».

З 2005 по 2008 роки проходив навчання в аспірантурі Національного гірничого університету на кафедрі відкритих гірничих робіт. Після закінчення аспірантури працює на кафедрі.

У 2008 році проходив стажування у Технічному університеті Фрайберзська гірнича академія (Німеччина) за програмою подвійного захисту дисертаційних робіт між НГУ та ТУ «ФГА». Під час проходження стажування виконав значну частину досліджень дисертаційної роботи під керівництвом проф. Карстена Дребенштедта на кафедрі відкритих гірничих робіт.

Результатом виконаних наукових досліджень став подвійний захист дисертаційної роботи на тему "Обґрунтування та розробка технології формування відвалів з об’єднаною поверхнею для збільшення площі рекультивованих земель при розробці горизонтальних родовищ" у 2012 р в Україні та ФРН та отримання наукових ступенів: кандидата технічних наук і Доктора-Інженера.

Під час виконання наукової і викладацької роботи значну увагу приділяє видавничій діяльності. У 2011 р. був співавтором монографії «Наукові основи раціонального природокористування при відкритій розробці родовищ», написаної міжнародним колективом авторів. Ця робота отримала перемогу в номінації монографії у IX Обласному міжвузівському конкурсі 2012 року "Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо публіцистичні видання" . В 2015 р. у співавторстві видано навчальний посібник « Технологія відкритої розробки пологих родовищ корисних копалин » із грифом МОН України.

У 2021 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.03 - "Відкрита розробка родовищ корисних копалин". Назва роботи: "Технологічні основи комплексного освоєння мінеральної сировини при розробці обводнених розсипних родовищ". 

Напрям наукових досліджень поляга є у розробці технологічних рішень зі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів при відкритій розробці родовищ корисних копалин.

Усього опубліковано 89 наукових праць, з них 4 монографії у співавторстві, 10 статей у міжнародній базі Scopus, 5 - Web of Science, 70 фахових статей в Україні, 17 статей у закордонних виданнях, отримано 3 патенти на винаходи.

Викладає наступні дисципліни: «Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин», «Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин» (спеціальність 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / Силабус), «Геотехнологія»«Надрокористування при відкритих гірничих роботах», «Гірничо-комп'ютерна графіка», та курс лекцій «Формування техногенних родовищ» англійською мовою для студентів Міжнародного університету ресурсів.

Підвищення кваліфікації: 

1. Стажування у Технічному університеті «Фрайберзька гірнича академія» (ФРН) за грантовою програмою DAAD на тему «Розробка екологічнобезпечних технологій відкритої розробки при розробці обводнених родовищ», м. Фрайберг, 15.10.2016 – 14.11.2016 рр. (Сертифікат, 160 год.); 

2. Курси з підвищення викладацької майстерності для проведення дисциплін на англійській мові, Бритиш Консил (Academic Teaching Excellence – English as the medium of instruction, British Council), м. Київ, 15 – 19.07.2017 р. (Сертифікат, 35 год.); 

3. Освітній проект «Екомайнінг: Розробка інтегрованої програми для PhD студентів зі Сталого гірництва та впливу на навколишнє середовище», м. Дніпро, 28.09.2019 – 5.10.2019 рр. (Сертифікат 30 год.); 

4. Тренінг «Інтерактивні методи у викладанні», Студії сучасного викладача, м. Дніпро, 07-08.02.2020 р. (Сертифікат 18 год); 

5. Он-лайн курс: “Основи веб-розробки (HTML, CSS, JavaScript)”, BrainBasket Foundation та студія он-лайн освіти EdEra за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», 21.04.2020 р. (Сертифікат 30 год.). 

Профіль: ORCID, Scopus, Web of Science, ResearchGate, Google Scholar.


Напрям наукових досліджень:

пріоритетний напрям наукових досліджень відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»: «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави»;

– пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942: «Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук»;

– пріоритетний тематичний напрям вищого навчального закладу згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.06.2011 р. № 535: «Наукові основи збереження і поліпшення навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів і морів»;

– напрям наукових досліджень претендента пов’язаний з обґрунтуванням теоретичних засад раціонального використання надр і підвищення ефективності формування техногенних ландшафтів при розробці пологоспадних родовищ корисних копалин.


Науковий доробок за 5 років (у кількісному показнику):

Загальна кількість друкованих праць – 42 з них 3 монографії (колективні); 8 наукових статей в журналах з індексом цитування; 25 наукових статей у фахових виданнях; 8 статей в збірниках матеріалів та тез доповідей; 1 патент на винахід України.


Участь у виконанні НДДКР:

Обраний напрям досліджень пов’язано з науковою програмою НТУ «Дніпровська політехніка» відповідно до плану НДР Міністерства освіти і науки України за темами: «Розвиток теорії раціонального надрокористування для забезпечення сталого функціонування техноекосистем гірничовидобувних регіонів та охорони навколишнього середовища» (№ держреєстрації 0113U000404, 2013 – 2015 р.), в якій автор брав участь як виконавець та відповідальний виконавець; «Розробка екологозберігаючих технологій видобування корисних копалин і гірничотехнічної рекультивації, спрямованих на ефективне використання постгірничопромислових територій» (№ держреєстрації 0116U004621, 2016 – 2017 р.), в якій автор брав участь як відповідальний виконавець; «Наукове обґрунтування методологічної, технологічної, екологічної і правової бази вилучення корисних компонентів з техногенних родовищ України» (№ держреєстрації 0116U004619, 2016 – 2017 р.), в якій автор брав участь як виконавець; «Обґрунтування новітніх технологічних рішень освоєння родовищ корисних копалин у контексті сталого розвитку гірничовидобувних регіонів» (№ держреєстрації 0120U102078, 2020 – 2022 р.), в якій автор бере участь як виконавець.


Публікації

Scopus (h-index – 5)

   1. Gumenik I., Lozhnikov O., Maevskiy AMethodological principles of negative opencast mining influence increasing due to steady development // Geomechanical processes during underground mining / Proceedings of the school of underground mining, Dnipropetrovsk/Yalta, Ukraine, September 24-28. – Taylor & Francis Group, London, UK, 2012. – P. 45 – 51.

   2. Gumenyk, I. L., Lozhnikov, O. V., & Panasenko, A. I. (2013). Deliberate dumping technology for mining reclamation effectiveness improvement. Scientific Bulletin of National Mining University, (5).. – С. 48 – 53.

  3. Gumenik I., Lozhnikov O. Current condition of damaged lands by surface mining in Ukraine and its influence on environment. // New developments in mining engineering / Theoretical and practical solution of mineral resources mining. – Taylor & Francis Group, London, UK, 2015. – P. 139 – 145.

  4. Sobko B.Y. Laznikov O.M., Haidin A.M., Lozhnikov O.V. Substantiation of rational mining method at the Motronovsky titanium-zirconium ore deposit exploration. Науковий вісник Національного гірничого університету. – Д., 2016. - №6 (156). – С. 41 -49.

  5. B. Sobko, C. Drebenstedt, O. Lozhnikov. Selection of environmentally safe open-pit technology for mining water-bearing deposits. Mining of Mineral Deposits, 11, 2017. p. 70 – 75

  6. Sobko B.Yu., Denyschenko O.V., Lozhnikov O.V., Kardash V.A. "The belt conveyor effectiveness at the rock haulage under flooded pit excavations" Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk 6 (2018): 26-32.

 7. Sobko B., Lozhnikov O. "Determination of cut-off wall cost efficiency at motronivskyi pit mining." Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk 3 (2018): 44-49.

  8. Sobko B., Lozhnikov O., Levytskyi V., Skyba G. Conceptual development of the transition from drill and blast excavation to non-blasting methods for the preparation of mined rock in surface mining. The Mining-Geology-Petroleum Engineering Bulletin. 2019, pp. 21-28, DOI: 10.17794/rgn.2019.3.3.

  9. Sobko, B., Haidin, A., Lozhnikov, O., & Jarosz, J. (2019). Method for calculating the groundwater inflow into pit when mining the placer deposits by dredger. In E3S Web of Conferences (Vol. 123, p. 01025). EDP Sciences.

  10. Sobko, B., Lozhnikov, O., & Drebenshtedt, C. (2020). Investigation of the influence of flooded bench hydraulic mining parameters on sludge pond formation in the pit residual space. In E3S Web of Conferences (Vol. 168, p. 00037). EDP Sciences. 

  11. Sobko, B.Yu., Lozhnikov, O.V., Chebanov, M.O., Kardash, V.A. "Substantiating rational schedule to load trucks using draglines while mining a pit of Motronivskyi MPP" Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2021, 2021(4), стр. 23–28.


Web of Science (h-index – 2)

  1. Gumenik I., Lozhnikov O., Maevskiy AMethodological principles of negative opencast mining influence increasing due to steady development // Geomechanical processes during underground mining / Proceedings of the school of underground mining, Dnipropetrovsk/Yalta, Ukraine, September 24-28. – Taylor & Francis Group, London, UK, 2012. – P. 45 – 51.

  2. Development of inclined conveyor hard rock transportation technology by the cyclical-and-continuous method. N. Kuchersky, V. Shelepov, I. Gumenik, A. Lozhnikov. 12TH International symposium “Continuous surface mining”. Aachen, September 21TH – 24TH 2014. – Aachen: RWTH Aachen University, 2014. – P. 41-46.

 3. Substantiation of continuous equipment efficient choice at the selective mining of passing minerals. I. Gumenik, A. Lozhnikov. 12TH International symposium “Continuous surface mining”. Aachen, September 21TH – 24TH 2014. – Aachen: RWTH Aachen University, 2014. – P. 171-176.

  4. B. Sobko, C. Drebenstedt, O. Lozhnikov. Selection of environmentally safe open-pit technology for mining water-bearing deposits. Mining of Mineral Deposits, 11, 2017. p. 70 – 75

  5. Sobko B., Lozhnikov O., Levytskyi V., Skyba G. Conceptual development of the transition from drill and blast excavation to non-blasting methods for the preparation of mined rock in surface mining. The Mining-Geology-Petroleum Engineering Bulletin. 2019, pp. 21-28, DOI: 10.17794/rgn.2019.3.3. 


Монографії

1. Моделювання геотехнічних систем: Монографія/ Г.Г. Півняк, О.М. Шашенко, О.О. Сдвижкова та ін.; за заг. ред. Г.Г. Півняка. – Д.: Національний гірничий університет, 2009. – С. 236-246. 

2. Ложников А.В. Методология и технические решения по формированию культурных ландшафтов при открытой разработке месторождений / А.В. Ложников // Научные основы рационального природопользования при открытой разработке месторождений: монография / Г.Г. Пивняк, И.Л. Гуменик, К. Дребенштедт, А.И. Панасенко. – Д.: Национальный горный университет, 2011. – Разд. 8. – С. 463 – 546. 

3. Собко Б.Ю., Пчелкін Г.Д., Ложніков О.В. Кафедра відкритих гірничих робіт. 60 років / Б.Ю. Собко, Г.Д. Пчелкін, О.В. Ложніков. – Д.: НГУ, 2016. – 290 с.

4. Ложников А.В. Ефективність траншейних ПФЗ (водотривких завіс) при розробці обводнених розсипних родовищ / А.В. Ложников // Гідроекологія при гірничих роботах / Б.Ю. Собко, А.М. Гайдін. – Д.: Літограф, 2018. – Розд. 3.6.1. – С. 130 – 145. 

5. Тенденции развития природоохранных технологий открытой разработки полезных ископаемых: моногр. / Г.Г. Пивняк, Б.Е. Собко, К. Дребенштедт, А.В. Ложников; М-во образования и науки Украины, Нац. техн. у-т «Днепровская политехника». – Днипро: НТУ «ДП», 2019. – 387 с.


Навчальні посібники

1. Гуменик, І.Л. Технологія відкритої розробки пологих родовищ корисних копалин : навч. посіб. / І.Л. Гуменик, Г.Я. Корсунський, О.В. Ложніков ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – 310 с.

2. Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин : навч. посіб.: у 2-х ч. Ч1. Розкриття родовищ / Б.Ю. Собко, Г.Д. Пчолкін, Г.Я. Корсунський, О.В. Ложніков ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2017. – 166 с.

3. Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин : навч. посіб.: у 2-х ч. Ч2. Системи відкритої розробки родовищ / Б.Ю. Собко, Г.Д. Пчолкін, Г.Я. Корсунський, О.В. Ложніков ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Д. : НГУ, 2020. – 239 с.


Методичні розробки

1. Дипломна робота магістра. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 184 Гірництво, спеціалізація «Відкрита розробка родовищ» / Упоряд.: Собко Б.Ю., Пчолкін Г.Д., Ложніков О.В.; НТУ «ДП», 2017. – 35 с.

2. Програма навчально-ознайомчої практики бакалаврів спеціальності 184 Гірництво спеціалізації Відкрита розробка родовищ / Б.Ю. Собко, О.В. Ложніков, О.О. Шустов; М-во освіти і науки України, Нац.тех. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП». – 10 с.

3. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра спеціальності 184 Гірництво спеціалізації «Відкрита розробка родовищ» / Б.Ю. Собко, Г.Д. Пчолкін, О.В. Ложніков, О.О. Анісімов; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – 22 с.


Контакти:


Тел. +380567560990, 

E-mail: Lozhnikov.O.V@nmu.one© 2006-2023 Інформація про сайт