Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ОТКРЫТОЙ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ


У роботі представлено результати теоретичних та прикладних досліджень з ак-туальних проблем ресурсозбереження й природокористування при розробці корис-них копалини відкритим способом. 

Значна увага приділяється питанням комплексного освоєння природних і фор-муванню техногенних родовищ, рекультивації постгірничих культурних ландшаф-тів із забезпеченням стійкого розвитку екосистем територій, порушених гірничими роботами.


В работе представлены результаты теоретических и прикладных исследований по актуальным проблемам ресурсосбережения и природопользования при добыче полезных ископаемых открытым способом.

Большое внимание уделяется вопросам комплексного освоения природных и формированию техногенных месторождений, рекультивации постгорных культур-ных ландшафтов с обеспечением устойчивого развития экосистем территорий, на-рушенных горными работами.


Nauchnye osnovy [Gumenik].jpg

© 2006-2019 Інформація про сайт