Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

 

Асистенти кафедри

 

Gritcenko.jpg

Гриценко Леонід Сергійович – гірничий інженер, аспірант кафедри відкритих гірничих робіт.

у 2009 році закінчив Національний гірничий університет та отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Розробка родовищ корисних копалин», спеціалізація «Відкриті гірничі роботи».

З 2007 року працював на посаді лаборанта, а згодом на посаді старшого лаборанта Інституту з проектування гірничих підприємств Національного гірничого університету.

Після закінчення Національного гірничого університету в 2009-2012рр. навчався в аспірантурі при НГУ (денна форма). Тема дисертаційної роботи «Технологічне забезпечення виробничих процесів для ефективної роботи щебеневих кар’єрів в ринкових умовах».

З 2009 р. молодший науковий співробітник, з 2012 р. науковий співробітник Інституту з проектування гірничих підприємств Національного гірничого університету, а з 2013 р. старший лаборант кафедри відкритих гірничих робіт та старший науковий співробітник за сумісництвом Інституту з проектування гірничих підприємств ДВНЗ «Національний гірничий університет». З 2016 р. старший науковий співробітник Інституту з проектування гірничих підприємств ДВНЗ «Національний гірничий університет». Із 2022 року – асистент кафедри відкритих гірничих робіт. Стаж науково-педагогічної роботи складає 15 років.

Має 30 друкованих праць, з них 2 наукові статті у журналах, що включенні до наукометричних баз даних Scopus, 18 наукових статей у фахових виданнях України, 8 статей у збірниках матеріалів конференцій та тез доповідей міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, 4 вітчизняні патенти на винаходи. Приймав участь у 5 держбюджетних науково-дослідних роботах Міністерства освіти і науки України. Виконавець та відповідальний виконавець понад 20 госпдоговірних науково-дослідних та проектних робіт, спрямованих на вирішення актуальних науково-технічних проблем з розробки та вдосконалення технології відпрацювання родовищ корисних відкритим способом.

При підготовці до лекційних та практичних занять за дисципліною «Рекультивація земель, порушених відкритими гірничими роботами» використовуються теоретичні, практичні та експериментальні матеріали дисертації, результати науково-дослідних робіт та проектів.

За дисципліною розроблено робочі програми, повний конспект лекцій, методичне забезпечення до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів. Підготовлені тестові питання для іспитів та заліків.

На підставі вищезазначеного рекомендуємо Гриценка Л.С. для проведення лекційних занять студентам третього та четвертого курсів у 2022/23 навчальному році з дисциплін «Рекультивація земель, порушених відкритими гірничими роботами» та «Організація та планування відкритих гірничих робіт».


Профіль: ORCIDScopusWeb of ScienceResearchGateGoogle Scholar.

 Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт