Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Публікації 

Співробітниками кафедри за останні 10 років опубліковано понад 650 наукових та навчально-методичних робіт, серед яких 12 підручників та навчальних посібників, 25 монографій, понад 360 статей та 40 патентів на винаходи.


Основні результати науково-дослідної діяльності співробітників кафедри за 2014-2023 роки

2014

1. Дриженко А.Ю. Відкриті гірничі роботи : підруч. // А.Ю. Дриженко. - Д.: ДВНЗ "НГУ", 2014. - 590 с.
2. Патент на винахід № 111658 Україна МПК B65G 15/08, B65G 17/02. Крутонахилений стрічково-візковий конвеєр для транспортування крупношматкової гірської маси / А.Ю. Дриженко, О.Х. Дудченко, А.В. Ніконенко ; заявл. 20.10.2014 ; опубл. 25.05.2016, Бюл. № 10. ? 4 с. (http://uapatents.com/6-111658-krutonakhilenijj-strichkovo-vizkovijj-konveehr-dlya-transportuvannya-k...)
3. Mladetski, I.К., Panchenko, V.V. EFFECT OF VOLUMETRICAL AND QUALITATIVE FACTOR OF BASE ORE VARIABILITY ON AVERAGE VALUE OF CONCENTRATE QUALITY // Scientific Reports on Resource Issues. International University of Resources, 2014. - Vol. 1. - P. 20 - 26.
4. Mladetski, I.К., Panchenko, V.V. EFFECT OF AVERAGE QUALITY OF BASIC ORE ON VARIABILITY OF CONCENTRATE QUALITY WHILE ORE DRESSING // Scientific Reports on Resource Issues. International University of Resources, 2014. - Vol. 1. - P. 26 - 30.
5. Симоненко В.І.,Анрісімов О.О.,Руденко Б.В.,СтріхпаВ.А. Щодо оцінки пилоутворення при переробці сировини і відвантаження продукції нерудних каєїрів/ Вісник національного університету воного господарства та природокористування:Зб.наук.праць.-Рівне,2014.-Вип.1(65).-С.458 - 466.
6. Симоненко В.І., Гриценко Л.С. Оцінка технології відпрацювання нерудних кар'єрів з підтриманням безпеки в зменшеній санітарно-захисній зоні.//Металл. И горнорудная промышленность. - 2014.-№1. -С.80 85..
7. Технологія відкритої розробки пологих родовищ корисних копалин: (навч. посібник з грифом МОН України)/ І.Л. Гуменик, Г.Я. Корсунський, О.В. Ложніков ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. - Д. : НГУ, 2014. -310 с.
8. Ложніков О.В., Романченко Ю.В. Розробка технології гірничотехнічної рекультивації обводнених залишкових вироблених просторів кар'єрів / Геотехническая механика ИГТМ. - Дніпропетровськ, 2014. - №117. - С. 34 - 43.
9. Гуменик, І.Л., Корсунський Г.Я., Ложніков О.В. Технологія відкритої розробки пологих родовищ корисних копалин : навч. посіб. М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. - Д. : НГУ, 2014. - 310 с.
10. Анісімов О.О. Кар'єр "Північний" РУ ім.. Кірова/ О.О. Анісімов // Відкриті гірничі роботи / А.Ю. Дриженко. - Д.: НГУ, 2014. - Разд. 15.4.1-15.4.3. - С. 568 - 576.


2015

11. G. Pcholkin, O. Ctrilech, V. Oliferuk. Monitoring of mass blasting seismic impact on residencial buildings and conctructions. New develop ments in mining 2015/. The Netherlends GRC Press/Belkema: 533-535
12. Mekshun, G. Pcholkin, O. Petrova. Reclamatsion of Disturbed land. The 10th International Torum for Students and Voung Researc hers 2015 c. 90-91.
13. Dryzhenko, A., Nikiforova, N. (2015) Technologies of overburden rock storing in depleted or operated iron-ore open pits of Ukraine. New Developments in Mining Engineering Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining. 493-503
14. Дриженко А.Ю. Буре вугілля України: умови залягання та перспективи освоєння: навч. посіб. / А.Ю. Дриженко, О.О. Шустов; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. - Дніпропетровськ: НГУ, 2015. - 332 с.
15. Патент на винахід № 107586 Україна МПК Е21С 41/26. Спосіб будування хвостовища на внутрішньому відвалі в кар'єрі / А.Ю. Дриженко, О.М. Лазніков, Н.А. Нікіфорова, В.Г. Заєць; НГУ. ? № а 2012 12577; заявл. 05.11.2012; опубл. 26.01.2015; Бюл. №2 - 3 с. (http://uapatents.com/5-107586-sposib-buduvannya-khvostoskhovishha-na-vnutrishnomu-vidvali-v-karehri....)
16. Gumenik, I., & Lozhnikov, O. (2015). Current condition of damaged lands by surface mining in Ukraine and its influence on environment. New Developments in Mining Engineering, 139-143. (Наукометрична база Scopus)
17. Anisimov O. (2015). The development of deep pits steep slope layers/ Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining. The Netherlands: CRC Press/Balkema: 243-246. University, (3). (Наукометрична база Scopus)
18. Пат. №100940 UA, МПК Е21С41/00 (2015.01). Перевантажувальний пункт глибокого кар'єру / А.Ю. Дриженко, О.О. Анісімов, С.К. Молдабаєв; заявник и патентовласник ДВНЗ "Національний гірничий університет". - u 2015 02994; заявл. 31.03.2015; опубл. 10.08.15, Бюл.№15. - 3с. : ил.
19. Пат. №102008 UA, МПК Е21С41/00 (2015.01). Пристрій для захисту площадки кар'єру / А.Ю. Дриженко, О.О. Анісімов, С.К. Молдабаєв; заявник и патентовласник ДВНЗ "Національний гірничий університет". - u 2015 03681; заявл. 20.04.2015; опубл. 12.10.15, Бюл.№19. - 3с. : ил.
20. Прокопенко В. І., Череп А.Ю. Облаштування земної поверхні після відкритої розробки горизонтального родовища // Металургійна та гірничорудна промисловість, №4, 2015, С. 101-105.

2016

21. Sobko B. Y., Lozhnikov O.V., Laznikov, O. M. (2016). Substantiation of rational mining method at the Motronivskyi titanium-zirconium ore deposit exploration. Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk, (6), 41. (Наукометрична база Scopus)
22. Собко Б.Ю. Розробка технологічних схем виробництва гірничих робіт в умовах обводненого Мотронівсько-Аннівського розсипу титан-цирконієвих руд / Б.Ю. Собко, О.М. Лазніков // Науково-технічний та виробничий журнал "Металургійна та гірничорудна промисловість". - Дніпро, 2016. - № 3. - С.105 - 109.
23. Собко Б.Ю. Кафедра відкритих гірничих робіт. 60 років / Б.Ю. Собко, Г.Д. Пчолкін, О.В. Ложніков // Дніпропетровськ: Літограф, - 2016. - 290 с.
24. Собко Б.Ю. Розробка обводнених родовищ титанових руд / Б.Ю. Собко, А.М. Гайдін, О.М. Лазніков // Дніпроперовськ: Літограф, - 2016. - 216 с.
25. Drizhenko A.Yu Prospects for future mining of steep iron-ore deposits in the context of Kryvbas / A.Yu. Drizhenko, A.A. Shustov, A.A. Adamchuk // Metallurgical and Mining Industry. - 2016. - № 10. - Р. 46-52. - Режим доступу: http://www.metaljournal.com.ua/assets/Journal/english-edition/MMI_2016_10/007Dryzhenko.pdf
26. Патент на винахід № 111289 Україна МПК Е21С 41/26. Спосіб засипки відробленого кар'єру / А.Ю. Дриженко, Н.А. Нікіфорова, В.А. Ропай, Є.К. Бабець; НГУ. ? № а 2015 00523; заявл. 23.01.2015; опубл. 11.04.2016; Бюл. № 7. ? 4 с. (http://uapatents.com/6-111289-sposib-zasipki-vidroblenogo-glibokogo-karehru.html)
27. Пат. №110939 UA, МПК Е21С41/00 (2016.01). Спосіб відкритої розробки крутоспадних родовищ корисних копалин / О.О. Анісімов; заявник и патентовласник ДВНЗ "Національний гірничий університет". - №u 2016 04181; заявл. 15.04.2016; опубл. 25.10.16, Бюл.№20. - 4с. : ил.
28. Shustov O., Dryzhenko A. (2016) Organization of dumping stations with combined transport types in iron ore deposits mining. Mining of Mineral De-posits, 10(2), рр.78-84, ISSN 2415-3435 (Print), 2415-3443 (Online), http: // dx.doi.org / 10.15407/mining10.02.078 (Web of Science).

2017

29. Sobko, B., Drebenstedt, C., & Lozhnikov, O. (2017). Selection of environmentally safe open-pit technology for mining water-bearing deposits. Mining of Mineral Deposits. (Наукометрична база Web of Science)
30. Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин : навч. посіб.: у 2-х ч. Ч1. Розкриття родовищ / Б.Ю. Собко, Г.Д. Пчолкін, Г.Я. Корсунський, О.В. Ложніков ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. - Д. : НГУ, 2017. - 166 с.
31. Вплив фракційного складу гірничої маси на продуктивність великовантажних автосамоскидів/ О.П. Стрілець, Г.Д. Пчолкін, М.Ю. Чорний// Збірник наукових праць НГУ.-Дніпро: ДВНЗ НГУ "Національний гірничий університет", 2017. - №50- С.125-131
32. Дослідження впливу довжини тимчасової частини автодороги на продуктивність великовантажних автосамоскидів/ О.П. Стрілець, Г.Д. Пчолкін, М.Ю. Чорний// Збірник наукових праць НГУ.-Дніпро: ДВНЗ НГУ "Національний гірничий університет", 2017. - №50- С.132-136.
33. Open pit mining technology of steeply dipping mineral occurences by steeply inclined sublayers / [Drizhenko A.Y., Moldabayev S.K., Shustov A.A., Adamchuk A.A., Sarybayev N.] // 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017. Section Exploration and Mining. ? Albena, Bulgaria, 29 June ? 5 July, 2017. ? Issue 13. ? P. 599 ? 605. ? ISSN 1314-2704.
34. Drizhenko A.Y. Justification of parameters of building inclined trenches using belt conveyors / A.Y. Drizhenko, A.A. Shustov, S.K. Moldabayev // 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017. Section Exploration and Mining. ? Albena, Bulgaria, 29 June ? 5 July, 2017. ? Issue 13. ? P. 471 ? 478. ? ISSN 1314-2704.
35. Drizhenko A.Y. Organization of dumping stations with combined transport types in iron ore deposits mining / A.Y. Drizhenko, A.A. Shustov // Mining of Mineral Deposits. ? Dnipro : NMU. - Vol. 10. ? Issue 2. ? P. 78-84. ? ISSN 2415-3435. - Режим доступу: http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/147094/11.pdf?sequence=1&isAllowed=y
36. Вінівітін Д.В. Mоделюючий підхід при оперативному плануванні гірничо-транспортних робіт в залізорудному кар'єрі / Д.В. Вінівітін, Б.Ю. Собко, В.В. Панченко, С.М. Шолох // Збірник наукових праць НГУ. - Дніпро: ДВНЗ "Національний гірничий університет", 2017. - № 52. - С. 24-32.
37. Симоненко В.Ш., Черняєв О.В., Гриценко Л.С. Технологічні аспекти еколого - та ресурсозберігаючих технологій відпрацювання прирощених запасів при ліквідації кар'єрів//Збірник наукових праць НГУ.-Дніпро: ДВНЗ "НГУ",2017.- № 50.- С.92 - 100.
38. Симоненко В.І., Анісімов О.О., Гриценко Л.С.Дослідженрня впливу гірничодобувних підприємств на навколишнє середовище при розробці нерудних родовищ//Збірник наукових праць НГУ. _ Дніпро: ДВНЗ "НГУ", 2017. - №%".- С.114 -124.
39. Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин ; навч. посіб.: Ч.1. Розкриття родовища / Б.Ю.Собко, Г.Д. Пчолкін, Г.Я. Корсунський, О.В. Ложніков ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. - Д. : НГУ, 2017. - 166 с.
40. Анісімов, О.О. Дослідження зміни кута укосу робочого борту кар'єра з відпрацюванням порід розкриву крутонахиленими шарами. / О.О. Анісімов // Качество минерального сырья. Сборник научных трудов. - Кривой Рог, 2017. - №4 . - С.557-563.
41. Дослідження впливу гірничодобувних підприємств на навколишнє середовище при розробці нерудних родовищ / В.І. Симоненко, О.О. Анісімов, Л.С. Гриценко // Збірник наукових праць НГУ. - Дніпро: ДВНЗ "НГУ", 2017. - №52. - С.114-124.
42. Anatoly Dryzhenko, Serik Moldabayev, Aleksander Shustov, Andrey Adam-chuk, Nurzhigit Sarybayev / Open pit mining technology of steeply dipping mineral occurrences by steeply inclined sublayers // 17th International Multidis-ciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 17(13), 29 June - 05 July. - Albena, Bulgaria. - pp. 599-605, doi.org/10.5593/sgem2017/13, ISSN 1314-2704 (Scopus).
43. Anatoly Dryzhenko, Aleksander Shustov, Serik Moldabayev/ Justifi-cation of parameters of building inclined trenches using belt conveyors // 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 17(13), 29 June - 05 July. - Albena, Bulgaria. - pp. 471-478, doi.org/10.5593/sgem2017/13, ISSN 1314-2704 (Scopus).
44. Шустов О.О. Моделювання параметрів сумісної роботи бункерів-перевантажувачів в комплексі зі стрічковими конвеєрами / О.О. Шустов // Зб. наук праць НГУ, №52. - Д.: ДВНЗ "НГУ", 2017. - С. 132 - 142.
45. Прокопенко В.І., Череп А.Ю., Мормуль Т.М. Обґрунтування умов консервації кар'єрів при відпрацьовуванні пологих родовищ // Збірник наукових праць НГУ. - №52. - 2017. - С. 100-109.
46. Netecha M.V., Shevchenko S.V., Strilets O.P. Jaspilites and other gemstones of post-jaspilite genesis: mining, treatment, and enhancement ISSN 2071-2227, Науковий вісник НГУ, 2017, No 2 (стр. 28-33)
47. Стрілець О. П. Вплив фракційного складу гірничої маси на продуктивність великовантажних автосамоскидів / О. П. Стрілець, Г. Д. Пчолкін, М. Ю. Чорний // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. - 2017. - № 50. - С. 125-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpngu_2017_50_17
48. Стрілець О. П. Дослідження впливу довжини тимчасової частини автодороги на продуктивність великовантажних автосамоскидів / О. П. Стрілець, Г. Д. Пчолкін, М. Ю. Чорний // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. - 2017. - № 50. - С. 132-136. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpngu_2017_50_18

2018

49. Sobko B. Y., Lozhnikov O.V. (2018). Determination of cut-off wall cost efficiency at motronivskyi pit mining. Scientific Bulletin of National Mining University, (3). (Наукометрична база Scopus)
50. Sobko, B. Y., Denyschenko, O. V., Lozhnikov, O. V., & Kardash, V. A. (2018). The belt conveyor effectiveness at the rock haulage under flooded pit excavations. Scientific Bulletin of National Mining University, (6). (Наукометрична база Scopus)
51. Собко Б.Ю., Ложніков О.В. Встановлення параметрів гірничотранспортного комплексу кар'єра при розробці обводнених родовищ з використанням земснарядів // Вісниник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського: Наукові праці КДПУ ім. М. Остроградського. - 2018. - №6(113). - С. 51 - 58.
52. Собко Б.Ю., Ложніков О.В. Дослідження параметрів транспортної системи відкритої розробки обводнених розсипних родовищ // Збірник наукових праць НГУ. № 56, 2018. - С. 82 - 93.
53. Собко Б.Ю., Ложніков О.В., Волченко Д.С. Досягнення науки в галузі застосування технологій безвибухової розробки нерудних корисних копалин відкритим способом. // Збірник наукових праць НГУ. № 54, 2018. - С. 95 - 107.
54. Собко Б.Ю., Гайдін А.М. Гідроекологія при гірничих роботах /. - Д.: Літограф, 2018. - Разд. 3.6.1. - С. 130 - 145.
55. Investigation and substantiation of efficiency of working out of a draft with dragline fr om one position with moving of a ground to an angle to 220 degrees at working out of smooth deposits. O. Strilets, G. Pchelkin, D. Shmura, M. Mekshun.// Cpllection of research papers of national mining university. - Dnipro: " National mining university", 2018 № 54 с 117-128
56. Using of segregation for development of technogenic deposits with the purpose of upgrading of products. V. Kustov, G. Pchelkin, O. Strilets//. Cpllection of research papers of Dnipro university of technology. - Dnipro: " National mining university", 2018. №53 с 87-93
57. Дриженко, А.Ю. Дослідження параметрів внутрішніх відвалів у виробленому просторі відпрацьованих глибоких кар'єрів / А.Ю. Дриженко, А.А. Адамчук, Садо Арманд Тамуя, В.Г. Тельнов // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. - Дніпро : ДВНЗ "НГУ", 2018. - № 53. - С. 56-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpngu_2018_53_8
58. Drizhenko, A.Yu., Shustov, O.O. & Adamchuk, А.А. (2018) Improving the method of open-pit lignite deposit development in Ukraine, Innovate development of resource-saving technologies for mining. Multi-authored monograph, 56-79.
59. Патент на винахід № 117710 Україна МПК МПК Е21С 41/32. Спосіб підготовки до рекультивації відробленого та затопленого водою залізорудного кар'єру / А.Ю. Дриженко, А.А. Адамчук, Н.А. Нікіфорова, Г.В. Козенко ; НГУ. - № а 2016 12969; заявл. 19.12.2016; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17. - 4 с. (https://library.uipv.org/document?fund=1&id=250673&to_fund=1)
60. Розвиток гірничих робіт в умовах зсувних процесів під дією гідростатичного тискуО.О.Анісімов, .В.І.Симоненко О.В., Черняєв , О.О.Шустов.ґґFormation of safety conditions for development of deposits by open mining. Web of Conferences.E3S Web of Conferences forthcoming.USME 2018.
61. Дослідження схем комплектації крокуючих екскаваторів при розробці пологих родовищ / Г.Я. Корсунський, О.О. Конопльова / Збірник наукових праць НГУ. - Д.: Національний ТУ "Дніпровська політехніка", 2018 - №56 - 273 с.
62. Дослідження технології гірничотехнічної рекультивації в процесі відкритої розробки пологих родовищ / Корсунський Г.Я., Павличенко А.В., Конопльова О.О / Геотехнічна механіка: міжвід. зб. наук. праць / ІГТМ ім. М.С. Полякова НАН України. Дніпро, 2018.- Вип. 138, 212-221
63. Ложніков О.В., Павличенко А.В., Чебанов М.О. Систематизація факторів впливу параметрів техногенних родовищ на вибір гірничовидобувного устаткування // Збірник наукових праць НГУ. № 53, 2018. - С. 142 - 148.
64. Ложников А.В. Ефективність траншейних ПФЗ (водотривких завіс) при розробці обводнених розсипних родовищ / А.В. Ложников // Гідроекологія при гірничих роботах / Б.Ю. Собко, А.М. Гайдін. - Д.: Літограф, 2018. - Разд. 3.6.1. - С. 130 - 145.
65. Anisimov, O.O. (2018). Research on parameters of the working area on an internal dump for developing open pits. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, No 1, pp. 27-34. (DOI: 10.29202/nvngu/2018-1/17) (Наукометрична база Scopus)
66. Anisimov, O., Symonenko, V., Cherniaiev, O., & Shustov, O. (2018). Formation of safety conditions for development of deposits by open mining. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20186000016 (Наукометрична база Scopus)
67. Анісімов, О.О., Леонтюк І.В., Воробйова О.М. Визначення швидкості пониження робочих площадок крутих шарів в залежності від технологічних схем в умовах Полтавського ГЗК / О.О. Анісімов, І.В. Леонтюк, О.М. Воробйова // Збірник наукових праць НГУ. - Дніпро: ДВНЗ "НГУ", 2018. - №53. - С. 17-25.
68. Пат. №126891 UA, МПК Е21С41/00 (2018.01). Спосіб відкритої розробки крутоспадних родовищ корисних копалин / О.О. Анісімов, О.В. Черняєв; заявник и патентовласник НТУ "Дніпровська політехніка". - №u 2018 00911; заявл. 01.02.2018; опубл. 10.07.18, Бюл.№13. - 6с. : ил.
69. Belov, O., Shustov, O., Adamchuk, A. & Hladun, O. (2018). Complex Processing of Brown Coal in Ukraine: History, Experience, Practice, Prospects. Solid State Phenomena, 277, 251-268. doi:10.4028/www.scientific.net/SSP.277.251 (Scopus).
70. Shustov, O.O., Bielov, O.P., Perkova, T.I., Adamchuk, A.A. (2018). Substantiation of the ways to use lignite concerning the integrated development of lignite deposits of Ukraine. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 3, pp. 5-18. DOI: 10.29202/nvngu/2018-3/6 (Scopus).
71. Древаль Ю.Д. Про особливості застосування базових понять і категорій у сфері охорони праці (на прикладі гірничої галузі) / Ю.Д. Древаль, О.О. Шустов, К.М. Карпець // Зб. наук праць НГУ, №53. - Д.: ДВНЗ "НГУ", 2018. - С. 270 - 277.
72. Несвітайло М.В. Гідромеханізація, осушення та водовідлив у кар'єрах. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 184 Гірництво / М.В. Несвітайло, О.О. Шустов; М-во освіти і науки України, "Нац.техн.ун-т Дніпровська політехніка". - Дніпро:НТУ "ДП", 2018. - 18 с.
73. Прокопенко В.І., Череп А.Ю., Пілова Д.П. Визначення потенціалу марганцеворудного комплексу України стосовно теперішньої кон'юнктури ринку // Збірник наукових праць НГУ. - №55. - 2018. - С. 62-78.
74. Несвитайло М.В., Адамчук А.В. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Процеси відкритих гірничих робіт" (розділ "Переміщення кар'єрних вантажів " для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 184 Гірництво/- Дніпро: НТУ "ДП"2018, - 35 с, електронний ресурс.
75. Strilets O. Features of formation of technogenic limestone deposits / O. Strilets, G. Pchelkin, M. Mekshun// Збірник наукових праць Національного гірничого університету. - 2018. - № 56. - С. 101-115. - Режим доступу: http://znp.nmu.org.ua/index.php/uk/ua-2018-56
76. Strilets O. Investigation and substantiation of efficiency of working out of a draft with dragline from one position with moving of a ground to an angle to 220 degrees at working out of smooth deposits / Strilets O., Pchelkin G., Shmura D., Mekshun M.// Збірник наукових праць Національного гірничого університету. - 2018. - № 54. - С. 117-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpngu_2018_54_14
77. Strilets O. Using of segregation for development of technogenic deposits with the purpose of upgrading of products / O. Strilets, G. Pchelkin, V. Kustov // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. - 2018. - № 53. - С. 87-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpngu_2018_53_11

2019

78. Собко Б.Ю., Панченко В.В. Організація та планування відкритих гірничих робіт: навч. посіб. - Д.: НТУ ДП, 2019. - 140 с. (Електронний ресурс).
79. Sobko B., Lozhnikov O. "Resourse-saving technology at the surface mining titanium-zirconium deposits in Ukraine" Freiberg 27.02 - 3.03.2019 (2018): 44-49.
80. Собко Б.Ю., Ложніков О.В. Встановлення параметрів розробки обводненого кар'єру при застосуванні плавучої збагачувальної фабрики // Збірник наукових праць НГУ. № 57, 2019. - С. 55-63.
81. Sobko B., Lozhnikov O., Levytskyi V., Skyba G. Conceptual development of the transition from drill and blast excavation to non-blasting methods for the preparation of mined rock in surface mining. The Mining-Geology-Petroleum Engineering Bulletin. 2019, pp. 21-28, DOI: 10.17794/rgn.2019.3.3. скопус. (WoS)
82. Собко Б.Ю., Ложніков О.В. Визначення ефективності технології розробки обводнених розсипних руд з розділенням порід на плавучій збагачувальній фабриці // Сучасні ресурсозберігаючі технології гірничого виробництва. № 23, 2019. - С. 75-84.
83. Собко Б.Ю., Ложніков О.В. Вплив фактора використання порушених земель на інвестиційну оцінку технологічних схем розробки титан-цирконієвих родовищ // Збірник наукових праць НГУ. № 58, 2019. - С. 8 - 21.
84. Sobko, B., Haidin, A., Lozhnikov, O., & Jarosz, J. (2019). Method for calculating the groundwater inflow into pit when mining the placer deposits by dredger. In E3S Web of Conferences (Vol. 123, p. 01025). EDP Sciences. скопус.
85. Собко Б.Ю., Ложніков О.В. Оцінка інвестиційної привабливості комплексного освоєння обводнених титан-цирконієвих родовищ // Вісниник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського: Наукові праці КДПУ ім. М. Остроградського. - 2019. - №4(117). - С. 106 - 114.
86. Собко Б.Ю., Ложніков О.В. Оцінка інвестиційної привабливості технологічних схем розробки обводнених титан-цирконієвих родовищ// Технічна інженерія: Державний університет Житомирська Політехніка. - 2019. - №2(84). - С. 156 - 165. (DOI: https://doi.org/10.26642/ten-2019-2(84)-156-165)
87. Собко Б.Ю., Ложніков О.В. Дослідження впливу параметрів хвостосховища у внутрішньому відвалі кар'єра на показники площі відновлення порушених земель // Збірник наукових праць НГУ. № 59, 2019. - С. 8 - 20.
88. Собко Б.Ю., Ложніков О.В. Встановлення ефективних параметрів тимчасового складу рудних пісків // Сучасні ресурсозберігаючі технології гірничого виробництва. № 24, 2/2019. - С. 54 - 64.
89. Патент України на корисну модель № 135157, МПК Е21 С 41/26 (30). Спосіб розробки обводнених титанових родовищ / Б.Ю. Собко, О.В. Ложніков, О.М. Лазніков, В.А. Кардаш (Україна). - №u2018 10823, 25.06.2019, Бюл. №12.
90. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра спеціальності 184 Гірництво спеціалізації "Відкрита розробка родовищ" / Б.Ю. Собко, Г.Д. Пчолкін, О.В. Ложніков, О.О. Анісімов; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2019. - 22 с.

2020

91. Ложніков О.В. Сучасні проблеми освоєння титан-цирконієвих родовищ України // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського: Наукові праці КДПУ ім. М. Остроградського. – 2020. - №1(120). – С. 120 – 126.
92. Ложніков О.В. Методологічні основи оцінки ресурсозберігаючих технологічних схем відпрацювання обводнених титан-цирконієвих родовищ // Збірник наукових праць НГУ. № 60, 2020. – С. 69 – 81.
93. B. Sobko, C. Drebenstedt, O. Lozhnikov, Investigation of the influence of flooded bench hydraulic mining parameters on sludge pond formation in the pit residual space. E3S Web of Conferences 168, 00037 (2020). RMGET 2020. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016800037
94. Ложніков О.В. Апробація комплексної методики оцінки ресурсозберігаючих технологічних схем розробки титан-цирконієвих родовищ // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського: Наукові праці КДПУ ім. М. Остроградського. – 2020. - №2(121). – С. 97 – 104.
95. Собко Б.Ю, Ложніков О.В. Встановлення факторів впливу на вибір технологічної схеми розробки обводнених титан-цирконієвих родовищ // Збірник наукових праць НГУ. № 61, 2020. – С. 7-17.
96. Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин : навч. посіб.: у 2-х ч. Ч2. Системи відкритої розробки родовищ / Б.Ю. Собко, Г.Д. Пчолкін, Г.Я. Корсунський, О.В. Ложніков ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Д. : НГУ, 2020. – 239 с.
97. Патент України на винахід № 122016, МПК Е21 С 41/26 (30). Спосіб розробки обводнених титанових родовищ / Б.Ю. Собко, О.В. Ложніков, О.М. Лазніков, В.А. Кардаш (Україна). – №u2020, 25.08.2020.
98. Ложніков О.В., Назаров І.В. Встановлення параметрів роботи драглайнів при розробці обводнених розсипних родовищ. Тези VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективи розвитку гірничої справи та раціонального використання природних ресурсів», 16-17 квітня 2020 року (29 жовтня 2020 року). – С. 51 – 54.
99. Ложніков О.В. Обґрунтування параметрів техногенного родовища у внутрішньому відвалі кар’єру при розробці розсипних родовищ / О.В. Ложніков, Р.О. Дичковський // Збірник наукових праць НГУ, 2020. – № 62. – С. 39-53.
100. Ложніков О.В. Встановлення параметрів багатосекційного складу глин у внутрішньому відвалі кар’єру при комплексній розробці розсипних родовищ / О.В. Ложніков, Р.О. Дичковський // Геотехнічна механіка ІГТМ. – Дніпро, 2020. – №152. – С. 263-274.
101. Собко Б.Ю. Визначення параметрів суцільного техногенного родовища глин у внутрішньому відвалі кар’єру / Б.Ю. Собко, О.В. Ложніков, Р.О. Дичковський // Збірник наукових праць НГУ, 2020. – № 63. – С. 7-16.
102. Вдосконалення технологічних схем відкритої розробки обводнених титан-цирконієвих родовищ: Монографія / Б.Ю. Собко, О.М. Лазніков, О.В. Ложніков, О.О. Азюковський, О.С. Ковров, В.В. Лотоус, М.В. Назаренко, Д.В. Вінівітін. – Дніпро: Журфонд, 2020.– 262 с.
103. Розвиток концептуальних засад комплексного освоєння обводнених розсипних родовищ: Монографія / Б.Ю. Собко, О.В. Ложніков, О.М. Лазніков, О.О. Азюковський, О.С. Ковров, В.В. Лотоус, М.В. Назаренко, Д.В. Вінівітін. – Д. Дніпро-VAL, 2020. – 252 с.
104. Обґрунтування методик вибору технологічних параметрів систем відкритої розробки розсипних титан-цирконієвих родовищ: Монографія / Б.Ю. Собко, О.В. Ложніков, О.М. Лазніков, О.О. Азюковський, О.С. Ковров, В.В. Лотоус, М.В. Назаренко, Д.В. Вінівітін. – Д. Дніпро-VAL 2020. – 253 с.
105. Геомеханічна стійкість бортів кар’єрів у складноструктурному гірському масиві: моногр. / О.С. Ковров, Б.Ю. Собко, О.В. Ложніков, О.М. Лазніков, О.О. Азюковський, В.В. Лотоус, М.В. Назаренко, Д.В. Вінівітін. – Дніпро: Журфонд, 2020. – 162 с.
106. Оперативне планування і управління гірничотранспортними роботами в кар’єрі при розробці залізорудних родовищ: Монографія / Б.Ю. Собко, Д.В. Вінівітін, В.В. Лотоус, М.В. Назаренко, О.О. Азюковський, О.В. Ложніков,О.С. Ковров,О.М. Лазніков. – Дніпро: Журфонд, 2020. – 203 с.
107. Управління зсувонебезпечністю укосів та бортів кар’єрів і відвалів з неоднорідною структурою в мінливих геокліматичних умовах: моногр. / О.С. Ковров, Б.Ю. Собко, О.О. Азюковський, О.В. Ложніков, В.В. Лотоус, Д.В. Вінівітін, М.В. Назаренко, О.М. Лазніков. – Д .: Дніпро-VAL 2020. – 198 с.
108. Геоінформаційні технології на відкритих гірничих роботах для оптимізації процесів видобутку і переробки корисних копалин: Монографія / М.В. Назаренко, Б.Ю. Собко, В.В. Лотоус, Д.В. Вінівітін, О.О. Азюковський, О.В. Ложніков, О.С. Ковров, О.М. Лазніков. – Дніпро: Журфонд, 2020. – 224 с.
109. Організація і планування відкритих гірничих робіт (системний підхід): навч. посіб. / Б.Є. Собко, В.В. Панченко, В.В. Лотоус, Д.В. Вінівітін; М-во освіти і науки України, НТУ “ДП”. – Д : НТУ “ДП”, 2020. – 187 с.


2021

110. Собко Б.Ю., Ложніков О.В., Г.В. Барабицька. Планування селективної розробки рудних розвалів з використанням геоінформаційних технологій в умовах Єристівського ГЗК // Збірник наукових праць НГУ, 2021. – № 64. – С. 18-29. (від 22.04.2021) 
111. Ложніков О.В., Назаров І.В. Встановлення ефективних параметрів роботи колісних навантажувачів при розробці залізорудних кар’єрів. Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки. Секція 1. Геотехнології гірництва та промислова екологія, 11-15 травня 2021. Житомир. – С. 192 – 193. 
112. Sobko, B.Yu., Lozhnikov, O.V., Chebanov, M.O., Kardash, V.A. "Substantiating rational schedule to load trucks using draglines while mining a pit of Motronivskyi MPP" Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2021, 2021(4), стр. 23–28. скопус. 
113. Собко Б.Ю., Ложніков О.В., В.Д. Третяков. Дослідження ефективності використання «Geovia Surpac» і «Minesched» при плануванні видобувних робіт на залізорудному кар’єрі // Всеукраїнський науковий збірник «Наукові праці ДонНТУ. Серія «Гірничо-геологічна», 2021. – № 1(25) – 2(26). С. 7 – 15. https://doi.org/10.31474/2073-9575-2021-1(25)-2(26)-7-15 
114. Корсунський Г.Я., Ложніков О.В., Конопльова О.О. Дослідження динаміки розвитку гірничих робіт при розробці пологих родовищ // Збірник наукових праць НГУ, 2021. – № 66. – С. 26-38. https://doi.org/10.33271/crpnmu/66.026 
115.Prokopenko V.I., Cherep A.Yu., Pilova D.P. Justification of methodical approach to mining and processing efficiency evaluation // Gornyi Zhurnal. - №8. 2021. (https://www.rudmet.ru/journal/2042/article/34232/ ) (Scopus)
116.Череп А.Ю. Узагальнення методичного підходу до оцінювання ефективності гірничо-збагачувального виробництва // Збірник наукових праць НГУ. - №66. – 2021. – С. 94-104.
117. Собко Б.Ю., Кардаш В.А. Обґрунтування технологічної схеми розробки передового розкривного уступу при криволінійному контурі кар’єрного поля // Збірник наукових праць НГУ, 2021. – № 64. – С. 1-7.
118. Собко Б.Ю., Гриценко Л.С. Сучасний стан відкритої розробки нерудних родовищ корисних копалин для виробництва щебеневої продукції // Збірник наукових праць НГУ, 2021. – № 66. – С. 1- 7.
119. Shustov, O., Pavlychenko, A., Bondarenko, A., Bielov, O., Borysovska, O., & Abdiev, A. (2021). Substantiation into Parameters of Carbon Fuel Production Technology from Brown Coal. Materials Science Forum, 1045, 90–101. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.1045.90.
120. Determination of economically viable option of liquidation the consequences of external dump deformation Yevheniy Babets, Oleh Anisimov, Oleksandr Shustov, Vitalina Komirna, Iryna Melnikova E3S Web Conf. 280 08014 (2021) DOI:10.1051/e3sconf/202128008014. Babets, Y., Anisimov, O., Shustov, O., Komirna, V., Melnikova, I. (2021). Determination of economically viable option of liquidation the consequences of external dump deformation. E3S Web of Conferences, 2021, 280, 08014. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128008014
121. Патент на кор. модель №147323 Україна МПК Е21С 41/30 (2006.01). Спосіб відкритої розробки пологих родовищ / Павличенко А.В., Адамчук А.А., Шустов О.О.; НТУ “ДП”. – u 2020 08083; заявл. 17.12.2020; опубл. 28.04.2021; Бюл. №17.
122. Shustov, O. O., Pavlychenko, A. V, Bielov, O. P., Adamchuk, A. A., & Borysovska, O. O. (2021). Calculation of the overburden ratio by the method of financial and mathematical averaged costs. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 5, 30–36. https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-5/030
123. Шустов, О.О. (2021). Розробка технологічних схем формування зовнішнього відвалу різнотипових порід в умовах зсувоутворення. Збірник наукових праць НГУ. Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 66, 105-115. DOI: https://doi.org/10.33271/crpnmu/66.105 (фахова на англ.).
124. O. Shustov, O. Bielov, A. Adamchuk (2021). Determining the parameters of brown coal mass processing using different separation methods Physical and Chemical Geotechnologies: Collection of scientific works from Scientific and Practical Conference (November 10 – 12, 2021, Dnipro), pp. 19-26. https://doi.org/10.33271/pcgt.21.04
125. Адамчук, А. А., & Шустов, О. О. (2021). Обґрунтування схеми розвантаження автосамоскидів із наскрізним проїздом з метою землезбереження на глибоких кар’єрах. Збірник Наукових Праць Національного Гірничого Університету, 67, 7–14. https://doi.org/10.33271/crpnmu/67.007 – фаховий
126. Адамчук, А. А. (2021). Обґрунтування схеми автомобільно-конвеєрного транспорту із наскрізним проїздом автосамоскидів при розвантаженні. Физико-Технические Проблемы Горного Производства: Сб. Научн. Тр., 23, 200–215. https://doi.org/10.37101/ftpgp23.01.013 – фаховий
127. Павличенко, А. В., Адамчук, А. А., & Шустов, О. О. (2021). Спосіб відкритої розробки пологих родовищ (Patent No. 147323). – патент на корисну модель
128. Анісімов О.О. Формування технологічних схем при відпрацюванні крутонахилених шарів // Збірник наукових праць НГУ. 2021. №64. С. 30-42.

2022

129. Lozhnikov O., Mosinian M. Geodesign of territories on the example of quarry restoration. International Forum for Students. DUT, Dnіpro, April, 2022. – P. 85-87. 
130. Собко Б.Ю., Ложніков О.В., Трегуб О.В. Визначення впливу відстані транспортування сировини на продуктивність автосамоскидів при будівництві автомобільних доріг // Збірник наукових праць НГУ, 2022. – № 68. – С. 115-123.  
131. Собко Б.Ю., Ложніков О.В. Визначення напряму розвитку фронту гірничих робіт кар’єру при відпрацюванні місцевості пересіченої балками // Збірник наукових праць НГУ, 2022. – № 69. – С. 83-93. 
132. Lozhnikov O., M. Chebanov, D. Vinivitin. "Substantiation of the optimal parameters of the bench elements and slopes of iron ore pits" Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk 5 (2022): 26-32. Скопус.  
133. Lozhnikov, O., Shustov, O., Chebanov, M., & Perkova, T, (2022). Methodological principles of the selection of a resource-saving technology while developing water-bearing placer deposits.  Mining of Mineral Deposits, 16(3), 115-122. https://doi.org/10.33271/mining16.03.115. (Скопус, WoS).  
134. Собко Б.Ю., Ложніков О.В., Гойчук М.В. Ресурсозабезпечення України критичною сировиною у розрізі світових тенденцій розвитку галузі виробництва електрокарів // Збірник наукових праць НГУ, 2022. – № 70. – С. 7-21. 
135. Корсунський Г.Я., Ложніков О.В. Визначення ефективних, параметрів комбінованої системи розробки пологоспадних родовищ корисних копалин // Всеукраїнський науковий збірник «Наукові праці ДонНТУ. Серія «Гірничо-геологічна», 2022. – № 1(27) – 2(28). С. 57 – 66. https://doi.org/10.31474/2073-9575-2022-1(27)-2(28)-57-66 
136. Lozhnikov O., Mosinian M. Resource provision of Ukraine with critical raw materials in the field of electric vehicles production. Innovative development of resource-saving technologies and sustainable use of natural resources. 5rd International scientific and technical conference, November, 2022. – P. 187-189. (https://ep3.nuwm.edu.ua/24762/
137. Ложніков О.В., Адамова В.О. Ревіталізація порушених земель при розробці пологоспадних родовищ. Тези ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «перспективи розвитку гірничої справи та раціонального використання природних ресурсів», 17 листопада 2022 р., Житомир. – С. 54 – 57.   
138. Pavlychenko, A., Lozhnikov, O., Chebanov, M. (2022). Development of recommendations for the selection of mechanization means for the liquidation of emission funnel generated as a result of the explosion of projectles and rockets. Technology Audit and Production Reserves, 6 (1 (68)), 10–14. doi: https://doi.org/10.15587/2706-5448.2022.271675 
139. Собко Б.Ю., Ложніков О.В., Вороний М.В. Встановлення впливу насипної густини гірничої маси залізорудного кар’єру на продуктивність колісних навантажувачів. Збірник наукових праць НГУ, 2022. – № 71. – С. 7-16.
140. Шустов, О.О., Адамчук, А.А. (2022). Обґрунтування параметрів перевантажувальних робіт глибокого кар’єру при експлуатації комбінованого конвеєрно-залізничного транспорту. Збірник наукових праць НГУ. Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 68, 103-114. DOI: https://doi.org/10.33271/crpnmu/68.103
141. Чеберячко І.М., Кириченко Є.О., Чеберячко Ю.І., Трофимова О.П., Шустов, О.О. (2022). Дослідження у вихровій установці сушіння, доподрібнення та видалення із залізного сурику хлоровмісних домішок. Збірник наукових праць НГУ. Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 68, 95-102. DOI: https://doi.org/10.33271/crpnmu/68.095
142. Шустов, О.О., Отюський, А.О. (2022). Техніко-економічна оцінка застосування нової схеми виїзних трас автомобільного транспорту на глибоких кар’єрах. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна». Дніпро: НТУ “ДП”, с.306-307.
143. Шустов, О.О., Отюський, А.О. (2022) Дослідження та обґрунтування раціонального профілю виїзних трас автотранспорту в кар’єрі Полтавського ГЗК. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Геотехнології гірництва та промислова екологія». Житомир: ДУ “Житомирська політехніка”, с.172-173
144. Artem Pavlychenko, Oleksandr Shustov, Andrii Adamchuk (2022). Research of processes of brown coal processing to increase its quality characteristics. 5nd International Scientific and Technical Internet Conference “Innovative development of resource-saving technologies and sustainable use of natural resources”. Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 144-146.
145. Artem Pavlychenko, Andrii Adamchuk, Oleksandr Shustov (2022). On the question of the energy security strategy and the role of coal in it. 5nd International Scientific and Technical Internet Conference “Innovative development of resource-saving technologies and sustainable use of natural resources”. Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 135-137.
146. Pavlychenko, A.V, Shustov, O.O., Каliuzna, T.M., Otiuskyi A.O. (2022). Research on the rational profile of exit trails of auto transport in deep open mines. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 6, 36–40. https://doi.org/10.33271/nvngu/2022-6/036 (Scopus).
147.Анісімов О.О., Бардаков К.С. Етапи створення внутрішнього відвалу на глибокому кар’єрі// Збірник наукових праць НГУ. 2022. №68. С. 7-17.
148. Анісімов О.О. (2022). Складування пустих порід у внутрішніх відвалах на глибоких кар’єрах. Мiжнародна наукова iнтернет-конференцiя «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (випуск 70) (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 22-23 вересня 2022 р.). WSSG w Przeworsku. – Тернопіль : ФО-П Шпак В.Б. – 144-146 с. ISSN 2522-932X. Форма участі: заочна. www.konferenciaonline.org.ua/ua/articles/year-2/rozdil-16/pidrozdil-50/pidrozdil2-0/
149. Анісімов О.О., Гриценко Л.С. (2022). Подрібнення гірських порід з використанням гідро молоту. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку науки, освіти та суспільства в контексті євроінтеграції»(7жовтня 2022р.), м. Полтава: ЦФЕНД. с. 63-64
150. Технологія екологобезпечної відкритої розробки нерудних родовищ твердих корисних копалин: монографія. Симоненко В.І., Павличенко А.В., Анісімов О.О., Бондаренко А.О., Черняєв О.В., Гриценко Л.С. Дніпро: Журфонд, 2022. 365 с.
151. Анісімов О.О., Черняєв, О.В., & Гриценко, Л.С. (2022). Розробка верхніх розкривних уступів кар’єру з використанням навантажувачів та екскаваторів. Всеукраїнський науковий збірник Наукові праці ДонНТУ. Серія Гірничо-геологічна, (№ 1(27)-2(28)), 78-86. ISSN 2073-9575
152. О.О. Анісімов, О.Ю. Іваник. Способи створення траси конвеєрного підйомника в глибокому кар’єрі // Збірник наукових праць НГУ. 2022. №71. С. 29-41. https://doi.org/10.33271/crpnmu/71.029
153. Симоненко, В. І., Черняєв, О. В., Павличенко, А. В., Анісімов, О. О., Гриценко, Л. С., & Адамчук, А. А. (2022). Спосіб відкритої розробки родовищ корисних копалин (Patent No. 126011). – патент на винахід
154. Шустов, О. О., & Адамчук, А. А. (2022). Обгрунтування параметрів перевантажувальних робіт глибокого кар’єру при експлуатації комбінованого конвеєрно-залізничного транспорту. Збірник Наукових Праць НГУ, 68, 103–114. https://doi.org/10.33271/crpnmu/68.103 – фаховий
155. Павличенко, А. В., Адамчук, А. А., Анісімов, О.О. & Шустов, О. О. (2022). Спосіб рекультивації глибоких кар’єрів (Patent No. 152133). – патент на корисну модель
156. Молдабаєв, С. К., Адамчук, А. А., Әбен, Е., Кузьменко, С. В., Калюжный, Е. С., & Богаш, М. И. (2022). Транспортная установка для глубоких карьеров (Patent No. 35754) – патент на винахід (Казахстан)
157. Moldabayev, S. K., Sultanbekova, Zh. Zh., Adamchuk, A. A., Sarybaev, N.O., & Nurmanova, A.N. (2022). Technology of an open pit refinement under lim it stability of sides. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 6, 5-10. https://doi.org/10.33271/nvngu/2022-6/005  – Scopus
158. Молдабаєв, С. К., Адамчук, А. А., Аскаров, Е. С., Кузьменко, С. В., Калюжный, Е. С., & Богаш, М. И. (2022). Устройство для сквозного проезда автосамосвалов при разгрузке (Patent No. 35996) – патент на винахід (Казахстан
159. М.О. Чебанов, А.Р. Черткова (2022). Вдосконалення технологічної схеми роботи роторного екскаватора при відпрацювання розкривного уступу. Тези ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективи розвитку гірничої справи та раціонального використання природних ресурсів», 17 листопада 2022 року. – Житомир : Житомирська політехніка, 2022. – 112-115 с. 
160. Чебанов М.О., Давіденко Н.Д. ерспективи застосування гусеничних автосамоскидів при відкритому видобутку корисних копалин. Тези ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «перспективи розвитку гірничої справи та раціонального використання природних ресурсів», 17 листопада 2022 р., Житомир. – С. 109 – 112.

2023

161. Lozhnikov, O., Sobko B., Pavlychenko, A., Technological Solutions for Increasing the Efficiency of Beneficiation Processes at the Mining of Titanium-Zirconium Deposits. Inżynieria Mineralna — Styczeń – Czerwiec 2023 January – June — Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 61 – 68. http://doi.org/10.29227/IM-2023-01-07
162. Lozhnikov O., M. Sobko B., Pavlychenko, A., Kirichek Yu. "Utilization the secondary resources of titanium-zirconium pits at the construction of highways" Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk 4 (2023). Скопус. 
163. Собко Б.Ю., Гриценко Л.С., Крячек В.П. Огрунтування застосування мобільних дробильно-сортувальних комплексів на кар’єрах із видобутку твердих нерудних корисних копалин // Збірник наукових праць НГУ, 2023. – № 72. – С. 1-7.
164. Собко Б.Ю., Ложніков О.В. Особливості надрокористування в умовах сучасного стану гірничодобувної галузі України // Збірник наукових праць НГУ, 2022. – № 71. – С. 16-27.
52. Комплекси гірничого обладнання «драйлайн-автосамоскид»: Монографія / Б.Ю. Собко, М.О. Чебанов – Дніпро: Журфонд, 2023. – 165 с.
165. Павличенко, А. В., Адамчук, А. А., & Шустов О.О. (2023). Спосіб відкритої розробки пологих родовищ (Patent No. 126747).
166. Pavlychenko, A., Shustov, O., Bielov, O., Adamchuk, A., & Kozhantov, A. (2023). Integrated use of lignite resources to provide fuel for the energy sector of Ukraine in the war and post-war periods. Technology Audit and Production Reserves, 1(1(69). https://doi.org/10.15587/2706-5448.2023.274484
167. Шустов, О. О., Бєлов, О. П., & Адамчук, А. А. (2023). Перспективи комплексного освоєння родовищ бурого вугілля України з метою отримання буровугільного воску. In Д. В. Мірошниченко (укл.), Сучасні технології переробки пальних копалин: тези доповідей VІ Міжнародної науково-технічної конференції, 11–12 квітня 2023 р. (pp. 65–72). НТУ «ХПІ».
168. Adamchuk, A., & Shustov, O. (2023). Control of Dump Stability Loading Rock on its Edge. Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 1(51), 91–96. https://doi.org/10.29227/IM-2023-01-11
169. Bazaluk, O.; Anisimov, O.; Saik, P.; Lozynskyi, V.; Akimov, O.; Hrytsenko, L. Determining the Safe Distance for Mining Equipment Operation When Forming an Internal Dump in a Deep Open Pit. Sustainability 2023, 15, 5912. https://doi.org/10.3390/su15075912
170. Анісімов, О. О., Гриценко, Л. С., Давіденко, Н. Д., Черняєва, О. В., & Сидоренко, І. К. (2023). Фактори, що впливають на продуктивність екскаваторно-автомобільних комплексів. Технічна інженерія, (1(91), 262–270. https://doi.org/10.26642/ten-2023-1(91)-262-270
171. Adamchuk, A., & Shustov, O. (2023). Control of Dump Stability Loading Rock on its Edge. Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 1(51), 91–96. https://doi.org/10.29227/IM-2023-01-11 – Scopus
172. Pavlychenko, A., Shustov, O., Bielov, O., Adamchuk, A., & Kozhantov, A. (2023). Integrated use of lignite resources to provide fuel for the energy sector of Ukraine in the war and post-war periods. Technology Audit and Production Reserves, 1(1(69)), 32–39. https://doi.org/10.15587/2706-5448.2023.274484 – фаховий
173. Pavlychenko, A., Kolosov, D., Adamchuk, A., Onyshchenko, S., & Dereviahina, N. (2023). Regarding the issue of post-war development of mining regions and restoration of destroed infrastructure facilities. In Key trends of integrated innovation-driven scientific and technological development of mining regions (pp. 612–644). UNIVERSITAS Publishing. https://doi.org/https://doi.org/10.31713/m1226 – глава монографії
174. Павличенко, А. В., Адамчук, А. А., & Шустов О.О. (2023). Спосіб відкритої розробки пологих родовищ (Patent No. 126747). – патент на винахід
175. Petlovanyi M.V., Chebanov M.O., Sherstiuk Y.A. (2023). Formation of a backfill mass as an effective method of mining-technical reclamation when rehabilitating lands disturbed by mining. Proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference «Recent Scientific Investigation» (July 26-28, 2023; Oslo, Norway) by the SPC «InterConf», 177-182.

Публікації із магістрами

1. Собко Б.Ю., Ложніков О.В., Волченко Д.С. Досягнення науки в галузі застосування технологій безвибухової розробки нерудних корисних копалин відкритим способом. // Збірник наукових праць НГУ. № 54, 2018. – С. 95 – 107.
2. Анісімов, О.О., Леонтюк І.В., Воробйова О.М. Визначення швидкості пониження робочих площадок крутих шарів в залежності від технологічних схем в умовах Полтавського ГЗК / О.О. Анісімов, І.В. Леонтюк, О.М. Воробйова // Збірник наукових праць НГУ. – Дніпро: ДВНЗ «НГУ», 2018. – №53. – С. 17-25.
3. Ложніков О.В., Назаров І.В. Встановлення параметрів роботи драглайнів при розробці обводнених розсипних родовищ. Тези VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективи розвитку гірничої справи та раціонального використання природних ресурсів», 16-17 квітня 2020 року (29 жовтня 2020 року). – С. 51 – 54.
4. Собко Б.Ю., Ложніков О.В., Г.В. Барабицька. Планування селективної розробки рудних розвалів з використанням геоінформаційних технологій в умовах Єристівського ГЗК // Збірник наукових праць НГУ, 2021. – № 64. – С. 18-29. (від 22.04.2021)
5. Ложніков О.В., Назаров І.В. Встановлення ефективних параметрів роботи колісних навантажувачів при розробці залізорудних кар’єрів. Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки. Секція 1. Геотехнології гірництва та промислова екологія, 11-15 травня 2021. Житомир. – С. 192 – 193.
6. Собко Б.Ю., Ложніков О.В., В.Д. Третяков. Дослідження ефективності використання «Geovia Surpac» і «Minesched» при плануванні видобувних робіт на залізорудному кар’єрі // Всеукраїнський науковий збірник «Наукові праці ДонНТУ. Серія «Гірничо-геологічна», 2021. – № 1(25) – 2(26). С. 7 – 15. https://doi.org/10.31474/2073-9575-2021-1(25)-2(26)-7-15
7. Ложніков О.В., Адамова В.О. Ревіталізація порушених земель при розробці пологоспадних родовищ. Тези ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «перспективи розвитку гірничої справи та раціонального використання природних ресурсів», 17 листопада 2022 р., Житомир. – С. 54 – 57.
8. Собко Б.Ю., Ложніков О.В., Вороний М.В. Встановлення впливу насипної густини гірничої маси залізорудного кар’єру на продуктивність колісних навантажувачів. Збірник наукових праць НГУ, 2022. – № 71. – С. 7-16.
9. О.О. Анісімов, О.Ю. Іваник. Способи створення траси конвеєрного підйомника в глибокому кар’єрі // Збірник наукових праць НГУ. 2022. №71. С. 29-41. https://doi.org/10.33271/crpnmu/71.029
10. Анісімов О.О., Бардаков К.С. Етапи створення внутрішнього відвалу на глибокому кар’єрі// Збірник наукових праць НГУ. 2022. №68. С. 7-17.
11. Бардаков К.С., Рип’як Б.С. (2022). Порівняння методів визначення коефіцієнту запасу стійкості бортів кар’єру Полтавського ГЗК // Тиждень студентської науки - 2022: Матеріали сімдесят сьомої студентської науково-технічної конференції (Дніпро, 16-20 травня 2022 року). – Д.: НТУ «ДП» – 630-632 с.
12. Шустов, О.О., Отюський, А.О. (2022). Техніко-економічна оцінка застосування нової схеми виїзних трас автомобільного транспорту на глибоких кар’єрах. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна». Дніпро: НТУ “ДП”, с.306-307.
13. Шустов, О.О., Отюський, А.О. (2022) Дослідження та обґрунтування раціонального профілю виїзних трас автотранспорту в кар’єрі Полтавського ГЗК. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Геотехнології гірництва та промислова екологія». Житомир: ДУ “Житомирська політехніка”, с.172-173.
14. Pavlychenko, A.V, Shustov, O.O., Каliuzna, T.M., Otiuskyi A.O. (2022). Research on the rational profile of exit trails of auto transport in deep open mines. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 6, 36–40. https://doi.org/10.33271/nvngu/2022-6/036 (Scopus).


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт