Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Публікації 

Співробітниками кафедри за останні 10 років опубліковано понад 650 наукових та навчально-методичних робіт, серед яких 12 підручників та навчальних посібників, 25 монографій, понад 360 статей та 40 патентів на винаходи.


Основні результати науково-дослідної діяльності співробітників кафедри за 2014-2019 роки

2014

1. Дриженко А.Ю. Відкриті гірничі роботи : підруч. // А.Ю. Дриженко. - Д.: ДВНЗ "НГУ", 2014. - 590 с.
2. Патент на винахід № 111658 Україна МПК B65G 15/08, B65G 17/02. Крутонахилений стрічково-візковий конвеєр для транспортування крупношматкової гірської маси / А.Ю. Дриженко, О.Х. Дудченко, А.В. Ніконенко ; заявл. 20.10.2014 ; опубл. 25.05.2016, Бюл. № 10. ? 4 с. (http://uapatents.com/6-111658-krutonakhilenijj-strichkovo-vizkovijj-konveehr-dlya-transportuvannya-k...)
3. Mladetski, I.К., Panchenko, V.V. EFFECT OF VOLUMETRICAL AND QUALITATIVE FACTOR OF BASE ORE VARIABILITY ON AVERAGE VALUE OF CONCENTRATE QUALITY // Scientific Reports on Resource Issues. International University of Resources, 2014. - Vol. 1. - P. 20 - 26.
4. Mladetski, I.К., Panchenko, V.V. EFFECT OF AVERAGE QUALITY OF BASIC ORE ON VARIABILITY OF CONCENTRATE QUALITY WHILE ORE DRESSING // Scientific Reports on Resource Issues. International University of Resources, 2014. - Vol. 1. - P. 26 - 30.
5. Симоненко В.І.,Анрісімов О.О.,Руденко Б.В.,СтріхпаВ.А. Щодо оцінки пилоутворення при переробці сировини і відвантаження продукції нерудних каєїрів/ Вісник національного університету воного господарства та природокористування:Зб.наук.праць.-Рівне,2014.-Вип.1(65).-С.458 - 466.
6. Симоненко В.І., Гриценко Л.С. Оцінка технології відпрацювання нерудних кар'єрів з підтриманням безпеки в зменшеній санітарно-захисній зоні.//Металл. И горнорудная промышленность. - 2014.-№1. -С.80 85..
7. Технологія відкритої розробки пологих родовищ корисних копалин: (навч. посібник з грифом МОН України)/ І.Л. Гуменик, Г.Я. Корсунський, О.В. Ложніков ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. - Д. : НГУ, 2014. -310 с.
8. Ложніков О.В., Романченко Ю.В. Розробка технології гірничотехнічної рекультивації обводнених залишкових вироблених просторів кар'єрів / Геотехническая механика ИГТМ. - Дніпропетровськ, 2014. - №117. - С. 34 - 43.
9. Гуменик, І.Л., Корсунський Г.Я., Ложніков О.В. Технологія відкритої розробки пологих родовищ корисних копалин : навч. посіб. М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. - Д. : НГУ, 2014. - 310 с.
10. Анісімов О.О. Кар'єр "Північний" РУ ім.. Кірова/ О.О. Анісімов // Відкриті гірничі роботи / А.Ю. Дриженко. - Д.: НГУ, 2014. - Разд. 15.4.1-15.4.3. - С. 568 - 576.


2015

11. G. Pcholkin, O. Ctrilech, V. Oliferuk. Monitoring of mass blasting seismic impact on residencial buildings and conctructions. New develop ments in mining ____ 2015/. The Netherlends GRC Press/Belkema: 533-535
12. Mekshun, G. Pcholkin, O. Petrova. Reclamatsion of Disturbed land. The 10th International Torum for Students and Voung Researc hers 2015 c. 90-91.
13. Dryzhenko, A., Nikiforova, N. (2015) Technologies of overburden rock storing in depleted or operated iron-ore open pits of Ukraine. New Developments in Mining Engineering Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining. 493-503
14. Дриженко А.Ю. Буре вугілля України: умови залягання та перспективи освоєння: навч. посіб. / А.Ю. Дриженко, О.О. Шустов; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. - Дніпропетровськ: НГУ, 2015. - 332 с.
15. Патент на винахід № 107586 Україна МПК Е21С 41/26. Спосіб будування хвостовища на внутрішньому відвалі в кар'єрі / А.Ю. Дриженко, О.М. Лазніков, Н.А. Нікіфорова, В.Г. Заєць; НГУ. ? № а 2012 12577; заявл. 05.11.2012; опубл. 26.01.2015; Бюл. №2 - 3 с. (http://uapatents.com/5-107586-sposib-buduvannya-khvostoskhovishha-na-vnutrishnomu-vidvali-v-karehri....)
16. Gumenik, I., & Lozhnikov, O. (2015). Current condition of damaged lands by surface mining in Ukraine and its influence on environment. New Developments in Mining Engineering, 139-143. (Наукометрична база Scopus)
17. Anisimov O. (2015). The development of deep pits steep slope layers/ Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining. The Netherlands: CRC Press/Balkema: 243-246. University, (3). (Наукометрична база Scopus)
18. Пат. №100940 UA, МПК Е21С41/00 (2015.01). Перевантажувальний пункт глибокого кар'єру / А.Ю. Дриженко, О.О. Анісімов, С.К. Молдабаєв; заявник и патентовласник ДВНЗ "Національний гірничий університет". - u 2015 02994; заявл. 31.03.2015; опубл. 10.08.15, Бюл.№15. - 3с. : ил.
19. Пат. №102008 UA, МПК Е21С41/00 (2015.01). Пристрій для захисту площадки кар'єру / А.Ю. Дриженко, О.О. Анісімов, С.К. Молдабаєв; заявник и патентовласник ДВНЗ "Національний гірничий університет". - u 2015 03681; заявл. 20.04.2015; опубл. 12.10.15, Бюл.№19. - 3с. : ил.
20. Прокопенко В. І., Череп А.Ю. Облаштування земної поверхні після відкритої розробки горизонтального родовища // Металургійна та гірничорудна промисловість, №4, 2015, С. 101-105.

2016

21. Sobko B. Y., Lozhnikov O.V., Laznikov, O. M. (2016). Substantiation of rational mining method at the Motronivskyi titanium-zirconium ore deposit exploration. Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk, (6), 41. (Наукометрична база Scopus)
22. Собко Б.Ю. Розробка технологічних схем виробництва гірничих робіт в умовах обводненого Мотронівсько-Аннівського розсипу титан-цирконієвих руд / Б.Ю. Собко, О.М. Лазніков // Науково-технічний та виробничий журнал "Металургійна та гірничорудна промисловість". - Дніпро, 2016. - № 3. - С.105 - 109.
23. Собко Б.Ю. Кафедра відкритих гірничих робіт. 60 років / Б.Ю. Собко, Г.Д. Пчолкін, О.В. Ложніков // Дніпропетровськ: Літограф, - 2016. - 290 с.
24. Собко Б.Ю. Розробка обводнених родовищ титанових руд / Б.Ю. Собко, А.М. Гайдін, О.М. Лазніков // Дніпроперовськ: Літограф, - 2016. - 216 с.
25. Drizhenko A.Yu Prospects for future mining of steep iron-ore deposits in the context of Kryvbas / A.Yu. Drizhenko, A.A. Shustov, A.A. Adamchuk // Metallurgical and Mining Industry. - 2016. - № 10. - Р. 46-52. - Режим доступу: http://www.metaljournal.com.ua/assets/Journal/english-edition/MMI_2016_10/007Dryzhenko.pdf
26. Патент на винахід № 111289 Україна МПК Е21С 41/26. Спосіб засипки відробленого кар'єру / А.Ю. Дриженко, Н.А. Нікіфорова, В.А. Ропай, Є.К. Бабець; НГУ. ? № а 2015 00523; заявл. 23.01.2015; опубл. 11.04.2016; Бюл. № 7. ? 4 с. (http://uapatents.com/6-111289-sposib-zasipki-vidroblenogo-glibokogo-karehru.html)
27. Пат. №110939 UA, МПК Е21С41/00 (2016.01). Спосіб відкритої розробки крутоспадних родовищ корисних копалин / О.О. Анісімов; заявник и патентовласник ДВНЗ "Національний гірничий університет". - №u 2016 04181; заявл. 15.04.2016; опубл. 25.10.16, Бюл.№20. - 4с. : ил.
28. Shustov O., Dryzhenko A. (2016) Organization of dumping stations with combined transport types in iron ore deposits mining. Mining of Mineral De-posits, 10(2), рр.78-84, ISSN 2415-3435 (Print), 2415-3443 (Online), http: // dx.doi.org / 10.15407/mining10.02.078 (Web of Science).

2017

29. Sobko, B., Drebenstedt, C., & Lozhnikov, O. (2017). Selection of environmentally safe open-pit technology for mining water-bearing deposits. Mining of Mineral Deposits. (Наукометрична база Web of Science)
30. Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин : навч. посіб.: у 2-х ч. Ч1. Розкриття родовищ / Б.Ю. Собко, Г.Д. Пчолкін, Г.Я. Корсунський, О.В. Ложніков ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. - Д. : НГУ, 2017. - 166 с.
31. Вплив фракційного складу гірничої маси на продуктивність великовантажних автосамоскидів/ О.П. Стрілець, Г.Д. Пчолкін, М.Ю. Чорний// Збірник наукових праць НГУ.-Дніпро: ДВНЗ НГУ "Національний гірничий університет", 2017. - №50- С.125-131
32. Дослідження впливу довжини тимчасової частини автодороги на продуктивність великовантажних автосамоскидів/ О.П. Стрілець, Г.Д. Пчолкін, М.Ю. Чорний// Збірник наукових праць НГУ.-Дніпро: ДВНЗ НГУ "Національний гірничий університет", 2017. - №50- С.132-136.
33. Open pit mining technology of steeply dipping mineral occurences by steeply inclined sublayers / [Drizhenko A.Y., Moldabayev S.K., Shustov A.A., Adamchuk A.A., Sarybayev N.] // 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017. Section Exploration and Mining. ? Albena, Bulgaria, 29 June ? 5 July, 2017. ? Issue 13. ? P. 599 ? 605. ? ISSN 1314-2704.
34. Drizhenko A.Y. Justification of parameters of building inclined trenches using belt conveyors / A.Y. Drizhenko, A.A. Shustov, S.K. Moldabayev // 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017. Section Exploration and Mining. ? Albena, Bulgaria, 29 June ? 5 July, 2017. ? Issue 13. ? P. 471 ? 478. ? ISSN 1314-2704.
35. Drizhenko A.Y. Organization of dumping stations with combined transport types in iron ore deposits mining / A.Y. Drizhenko, A.A. Shustov // Mining of Mineral Deposits. ? Dnipro : NMU. - Vol. 10. ? Issue 2. ? P. 78-84. ? ISSN 2415-3435. - Режим доступу: http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/147094/11.pdf?sequence=1&isAllowed=y
36. Вінівітін Д.В. Mоделюючий підхід при оперативному плануванні гірничо-транспортних робіт в залізорудному кар'єрі / Д.В. Вінівітін, Б.Ю. Собко, В.В. Панченко, С.М. Шолох // Збірник наукових праць НГУ. - Дніпро: ДВНЗ "Національний гірничий університет", 2017. - № 52. - С. 24-32.
37. Симоненко В.Ш., Черняєв О.В., Гриценко Л.С. Технологічні аспекти еколого - та ресурсозберігаючих технологій відпрацювання прирощених запасів при ліквідації кар'єрів//Збірник наукових праць НГУ.-Дніпро: ДВНЗ "НГУ",2017.- № 50.- С.92 - 100.
38. Симоненко В.І., Анісімов О.О., Гриценко Л.С.Дослідженрня впливу гірничодобувних підприємств на навколишнє середовище при розробці нерудних родовищ//Збірник наукових праць НГУ. _ Дніпро: ДВНЗ "НГУ", 2017. - №%".- С.114 -124.
39. Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин ; навч. посіб.: Ч.1. Розкриття родовища / Б.Ю.Собко, Г.Д. Пчолкін, Г.Я. Корсунський, О.В. Ложніков ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. - Д. : НГУ, 2017. - 166 с.
40. Анісімов, О.О. Дослідження зміни кута укосу робочого борту кар'єра з відпрацюванням порід розкриву крутонахиленими шарами. / О.О. Анісімов // Качество минерального сырья. Сборник научных трудов. - Кривой Рог, 2017. - №4 . - С.557-563.
41. Дослідження впливу гірничодобувних підприємств на навколишнє середовище при розробці нерудних родовищ / В.І. Симоненко, О.О. Анісімов, Л.С. Гриценко // Збірник наукових праць НГУ. - Дніпро: ДВНЗ "НГУ", 2017. - №52. - С.114-124.
42. Anatoly Dryzhenko, Serik Moldabayev, Aleksander Shustov, Andrey Adam-chuk, Nurzhigit Sarybayev / Open pit mining technology of steeply dipping mineral occurrences by steeply inclined sublayers // 17th International Multidis-ciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 17(13), 29 June - 05 July. - Albena, Bulgaria. - pp. 599-605, doi.org/10.5593/sgem2017/13, ISSN 1314-2704 (Scopus).
43. Anatoly Dryzhenko, Aleksander Shustov, Serik Moldabayev/ Justifi-cation of parameters of building inclined trenches using belt conveyors // 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 17(13), 29 June - 05 July. - Albena, Bulgaria. - pp. 471-478, doi.org/10.5593/sgem2017/13, ISSN 1314-2704 (Scopus).
44. Шустов О.О. Моделювання параметрів сумісної роботи бункерів-перевантажувачів в комплексі зі стрічковими конвеєрами / О.О. Шустов // Зб. наук праць НГУ, №52. - Д.: ДВНЗ "НГУ", 2017. - С. 132 - 142.
45. Прокопенко В.І., Череп А.Ю., Мормуль Т.М. Обґрунтування умов консервації кар'єрів при відпрацьовуванні пологих родовищ // Збірник наукових праць НГУ. - №52. - 2017. - С. 100-109.
46. Netecha M.V., Shevchenko S.V., Strilets O.P. Jaspilites and other gemstones of post-jaspilite genesis: mining, treatment, and enhancement ISSN 2071-2227, Науковий вісник НГУ, 2017, No 2 (стр. 28-33)
47. Стрілець О. П. Вплив фракційного складу гірничої маси на продуктивність великовантажних автосамоскидів / О. П. Стрілець, Г. Д. Пчолкін, М. Ю. Чорний // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. - 2017. - № 50. - С. 125-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpngu_2017_50_17
48. Стрілець О. П. Дослідження впливу довжини тимчасової частини автодороги на продуктивність великовантажних автосамоскидів / О. П. Стрілець, Г. Д. Пчолкін, М. Ю. Чорний // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. - 2017. - № 50. - С. 132-136. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpngu_2017_50_18

2018

49. Sobko B. Y., Lozhnikov O.V. (2018). Determination of cut-off wall cost efficiency at motronivskyi pit mining. Scientific Bulletin of National Mining University, (3). (Наукометрична база Scopus)
50. Sobko, B. Y., Denyschenko, O. V., Lozhnikov, O. V., & Kardash, V. A. (2018). The belt conveyor effectiveness at the rock haulage under flooded pit excavations. Scientific Bulletin of National Mining University, (6). (Наукометрична база Scopus)
51. Собко Б.Ю., Ложніков О.В. Встановлення параметрів гірничотранспортного комплексу кар'єра при розробці обводнених родовищ з використанням земснарядів // Вісниник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського: Наукові праці КДПУ ім. М. Остроградського. - 2018. - №6(113). - С. 51 - 58.
52. Собко Б.Ю., Ложніков О.В. Дослідження параметрів транспортної системи відкритої розробки обводнених розсипних родовищ // Збірник наукових праць НГУ. № 56, 2018. - С. 82 - 93.
53. Собко Б.Ю., Ложніков О.В., Волченко Д.С. Досягнення науки в галузі застосування технологій безвибухової розробки нерудних корисних копалин відкритим способом. // Збірник наукових праць НГУ. № 54, 2018. - С. 95 - 107.
54. Собко Б.Ю., Гайдін А.М. Гідроекологія при гірничих роботах /. - Д.: Літограф, 2018. - Разд. 3.6.1. - С. 130 - 145.
55. Investigation and substantiation of efficiency of working out of a draft with dragline from one position with moving of a ground to an angle to 220 degrees at working out of smooth deposits. O. Strilets, G. Pchelkin, D. Shmura, M. Mekshun.// Cpllection of research papers of national mining university. - Dnipro: " National mining university", 2018 № 54 с 117-128
56. Using of segregation for development of technogenic deposits with the purpose of upgrading of products. V. Kustov, G. Pchelkin, O. Strilets//. Cpllection of research papers of Dnipro university of technology. - Dnipro: " National mining university", 2018. №53 с 87-93
57. Дриженко, А.Ю. Дослідження параметрів внутрішніх відвалів у виробленому просторі відпрацьованих глибоких кар'єрів / А.Ю. Дриженко, А.А. Адамчук, Садо Арманд Тамуя, В.Г. Тельнов // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. - Дніпро : ДВНЗ "НГУ", 2018. - № 53. - С. 56-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpngu_2018_53_8
58. Drizhenko, A.Yu., Shustov, O.O. & Adamchuk, А.А. (2018) Improving the method of open-pit lignite deposit development in Ukraine, Innovate development of resource-saving technologies for mining. Multi-authored monograph, 56-79.
59. Патент на винахід № 117710 Україна МПК МПК Е21С 41/32. Спосіб підготовки до рекультивації відробленого та затопленого водою залізорудного кар'єру / А.Ю. Дриженко, А.А. Адамчук, Н.А. Нікіфорова, Г.В. Козенко ; НГУ. - № а 2016 12969; заявл. 19.12.2016; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17. - 4 с. (https://library.uipv.org/document?fund=1&id=250673&to_fund=1)
60. Розвиток гірничих робіт в умовах зсувних процесів під дією гідростатичного тискуО.О.Анісімов, .В.І.Симоненко О.В., Черняєв , О.О.Шустов.ґґFormation of safety conditions for development of deposits by open mining. Web of Conferences.E3S Web of Conferences forthcoming.USME 2018.
61. Дослідження схем комплектації крокуючих екскаваторів при розробці пологих родовищ / Г.Я. Корсунський, О.О. Конопльова / Збірник наукових праць НГУ. - Д.: Національний ТУ "Дніпровська політехніка", 2018 - №56 - 273 с.
62. Дослідження технології гірничотехнічної рекультивації в процесі відкритої розробки пологих родовищ / Корсунський Г.Я., Павличенко А.В., Конопльова О.О / Геотехнічна механіка: міжвід. зб. наук. праць / ІГТМ ім. М.С. Полякова НАН України. Дніпро, 2018.- Вип. 138, 212-221
63. Ложніков О.В., Павличенко А.В., Чебанов М.О. Систематизація факторів впливу параметрів техногенних родовищ на вибір гірничовидобувного устаткування // Збірник наукових праць НГУ. № 53, 2018. - С. 142 - 148.
64. Ложников А.В. Ефективність траншейних ПФЗ (водотривких завіс) при розробці обводнених розсипних родовищ / А.В. Ложников // Гідроекологія при гірничих роботах / Б.Ю. Собко, А.М. Гайдін. - Д.: Літограф, 2018. - Разд. 3.6.1. - С. 130 - 145.
65. Anisimov, O.O. (2018). Research on parameters of the working area on an internal dump for developing open pits. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, No 1, pp. 27-34. (DOI: 10.29202/nvngu/2018-1/17) (Наукометрична база Scopus)
66. Anisimov, O., Symonenko, V., Cherniaiev, O., & Shustov, O. (2018). Formation of safety conditions for development of deposits by open mining. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20186000016 (Наукометрична база Scopus)
67. Анісімов, О.О., Леонтюк І.В., Воробйова О.М. Визначення швидкості пониження робочих площадок крутих шарів в залежності від технологічних схем в умовах Полтавського ГЗК / О.О. Анісімов, І.В. Леонтюк, О.М. Воробйова // Збірник наукових праць НГУ. - Дніпро: ДВНЗ "НГУ", 2018. - №53. - С. 17-25.
68. Пат. №126891 UA, МПК Е21С41/00 (2018.01). Спосіб відкритої розробки крутоспадних родовищ корисних копалин / О.О. Анісімов, О.В. Черняєв; заявник и патентовласник НТУ "Дніпровська політехніка". - №u 2018 00911; заявл. 01.02.2018; опубл. 10.07.18, Бюл.№13. - 6с. : ил.
69. Belov, O., Shustov, O., Adamchuk, A. & Hladun, O. (2018). Complex Processing of Brown Coal in Ukraine: History, Experience, Practice, Prospects. Solid State Phenomena, 277, 251-268. doi:10.4028/www.scientific.net/SSP.277.251 (Scopus).
70. Shustov, O.O., Bielov, O.P., Perkova, T.I., Adamchuk, A.A. (2018). Substantiation of the ways to use lignite concerning the integrated development of lignite deposits of Ukraine. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 3, pp. 5-18. DOI: 10.29202/nvngu/2018-3/6 (Scopus).
71. Древаль Ю.Д. Про особливості застосування базових понять і категорій у сфері охорони праці (на прикладі гірничої галузі) / Ю.Д. Древаль, О.О. Шустов, К.М. Карпець // Зб. наук праць НГУ, №53. - Д.: ДВНЗ "НГУ", 2018. - С. 270 - 277.
72. Несвітайло М.В. Гідромеханізація, осушення та водовідлив у кар'єрах. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 184 Гірництво / М.В. Несвітайло, О.О. Шустов; М-во освіти і науки України, "Нац.техн.ун-т Дніпровська політехніка". - Дніпро:НТУ "ДП", 2018. - 18 с.
73. Прокопенко В.І., Череп А.Ю., Пілова Д.П. Визначення потенціалу марганцеворудного комплексу України стосовно теперішньої кон'юнктури ринку // Збірник наукових праць НГУ. - №55. - 2018. - С. 62-78.
74. Несвитайло М.В., Адамчук А.В. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Процеси відкритих гірничих робіт" (розділ "Переміщення кар'єрних вантажів " для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 184 Гірництво/- Дніпро: НТУ "ДП"2018, - 35 с, електронний ресурс.
75. Strilets O. Features of formation of technogenic limestone deposits / O. Strilets, G. Pchelkin, M. Mekshun// Збірник наукових праць Національного гірничого університету. - 2018. - № 56. - С. 101-115. - Режим доступу: http://znp.nmu.org.ua/index.php/uk/ua-2018-56
76. Strilets O. Investigation and substantiation of efficiency of working out of a draft with dragline from one position with moving of a ground to an angle to 220 degrees at working out of smooth deposits / Strilets O., Pchelkin G., Shmura D., Mekshun M.// Збірник наукових праць Національного гірничого університету. - 2018. - № 54. - С. 117-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpngu_2018_54_14
77. Strilets O. Using of segregation for development of technogenic deposits with the purpose of upgrading of products / O. Strilets, G. Pchelkin, V. Kustov // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. - 2018. - № 53. - С. 87-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpngu_2018_53_11

2019

78. Собко Б.Ю., Панченко В.В. Організація та планування відкритих гірничих робіт: навч. посіб. - Д.: НТУ ДП, 2019. - 140 с. (Електронний ресурс).
79. Sobko B., Lozhnikov O. "Resourse-saving technology at the surface mining titanium-zirconium deposits in Ukraine" Freiberg 27.02 - 3.03.2019 (2018): 44-49.
80. Собко Б.Ю., Ложніков О.В. Встановлення параметрів розробки обводненого кар'єру при застосуванні плавучої збагачувальної фабрики // Збірник наукових праць НГУ. № 57, 2019. - С. 55-63.
81. Sobko B., Lozhnikov O., Levytskyi V., Skyba G. Conceptual development of the transition from drill and blast excavation to non-blasting methods for the preparation of mined rock in surface mining. The Mining-Geology-Petroleum Engineering Bulletin. 2019, pp. 21-28, DOI: 10.17794/rgn.2019.3.3. скопус. (WoS)
82. Собко Б.Ю., Ложніков О.В. Визначення ефективності технології розробки обводнених розсипних руд з розділенням порід на плавучій збагачувальній фабриці // Сучасні ресурсозберігаючі технології гірничого виробництва. № 23, 2019. - С. 75-84.
83. Собко Б.Ю., Ложніков О.В. Вплив фактора використання порушених земель на інвестиційну оцінку технологічних схем розробки титан-цирконієвих родовищ // Збірник наукових праць НГУ. № 58, 2019. - С. 8 - 21.
84. Sobko, B., Haidin, A., Lozhnikov, O., & Jarosz, J. (2019). Method for calculating the groundwater inflow into pit when mining the placer deposits by dredger. In E3S Web of Conferences (Vol. 123, p. 01025). EDP Sciences. скопус.
85. Собко Б.Ю., Ложніков О.В. Оцінка інвестиційної привабливості комплексного освоєння обводнених титан-цирконієвих родовищ // Вісниник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського: Наукові праці КДПУ ім. М. Остроградського. - 2019. - №4(117). - С. 106 - 114.
86. Собко Б.Ю., Ложніков О.В. Оцінка інвестиційної привабливості технологічних схем розробки обводнених титан-цирконієвих родовищ// Технічна інженерія: Державний університет Житомирська Політехніка. - 2019. - №2(84). - С. 156 - 165. (DOI: https://doi.org/10.26642/ten-2019-2(84)-156-165)
87. Собко Б.Ю., Ложніков О.В. Дослідження впливу параметрів хвостосховища у внутрішньому відвалі кар'єра на показники площі відновлення порушених земель // Збірник наукових праць НГУ. № 59, 2019. - С. 8 - 20.
88. Собко Б.Ю., Ложніков О.В. Встановлення ефективних параметрів тимчасового складу рудних пісків // Сучасні ресурсозберігаючі технології гірничого виробництва. № 24, 2/2019. - С. 54 - 64.
89. Патент України на корисну модель № 135157, МПК Е21 С 41/26 (30). Спосіб розробки обводнених титанових родовищ / Б.Ю. Собко, О.В. Ложніков, О.М. Лазніков, В.А. Кардаш (Україна). - №u2018 10823, 25.06.2019, Бюл. №12.
90. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра спеціальності 184 Гірництво спеціалізації "Відкрита розробка родовищ" / Б.Ю. Собко, Г.Д. Пчолкін, О.В. Ложніков, О.О. Анісімов; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2019. - 22 с.
2020

91. Ложніков О.В. Сучасні проблеми освоєння титан-цирконієвих родовищ України // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського: Наукові праці КДПУ ім. М. Остроградського. – 2020. - №1(120). – С. 120 – 126.
92. Ложніков О.В. Методологічні основи оцінки ресурсозберігаючих технологічних схем відпрацювання обводнених титан-цирконієвих родовищ // Збірник наукових праць НГУ. № 60, 2020. – С. 69 – 81.
93. B. Sobko, C. Drebenstedt, O. Lozhnikov, Investigation of the influence of flooded bench hydraulic mining parameters on sludge pond formation in the pit residual space. E3S Web of Conferences 168, 00037 (2020). RMGET 2020. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016800037
94. Ложніков О.В. Апробація комплексної методики оцінки ресурсозберігаючих технологічних схем розробки титан-цирконієвих родовищ // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського: Наукові праці КДПУ ім. М. Остроградського. – 2020. - №2(121). – С. 97 – 104.
95. Собко Б.Ю, Ложніков О.В. Встановлення факторів впливу на вибір технологічної схеми розробки обводнених титан-цирконієвих родовищ // Збірник наукових праць НГУ. № 61, 2020. – С. 7-17.
96. Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин : навч. посіб.: у 2-х ч. Ч2. Системи відкритої розробки родовищ / Б.Ю. Собко, Г.Д. Пчолкін, Г.Я. Корсунський, О.В. Ложніков ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Д. : НГУ, 2020. – 239 с.
97. Патент України на винахід № 122016, МПК Е21 С 41/26 (30). Спосіб розробки обводнених титанових родовищ / Б.Ю. Собко, О.В. Ложніков, О.М. Лазніков, В.А. Кардаш (Україна). – №u2020, 25.08.2020.
98. Ложніков О.В., Назаров І.В. Встановлення параметрів роботи драглайнів при розробці обводнених розсипних родовищ. Тези VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективи розвитку гірничої справи та раціонального використання природних ресурсів», 16-17 квітня 2020 року (29 жовтня 2020 року). – С. 51 – 54.
99. Ложніков О.В. Обґрунтування параметрів техногенного родовища у внутрішньому відвалі кар’єру при розробці розсипних родовищ / О.В. Ложніков, Р.О. Дичковський // Збірник наукових праць НГУ, 2020. – № 62. – С. 39-53.
100. Ложніков О.В. Встановлення параметрів багатосекційного складу глин у внутрішньому відвалі кар’єру при комплексній розробці розсипних родовищ / О.В. Ложніков, Р.О. Дичковський // Геотехнічна механіка ІГТМ. – Дніпро, 2020. – №152. – С. 263-274.
101. Собко Б.Ю. Визначення параметрів суцільного техногенного родовища глин у внутрішньому відвалі кар’єру / Б.Ю. Собко, О.В. Ложніков, Р.О. Дичковський // Збірник наукових праць НГУ, 2020. – № 63. – С. 7-16.
102. Вдосконалення технологічних схем відкритої розробки обводнених титан-цирконієвих родовищ: Монографія / Б.Ю. Собко, О.М. Лазніков, О.В. Ложніков, О.О. Азюковський, О.С. Ковров, В.В. Лотоус, М.В. Назаренко, Д.В. Вінівітін. – Дніпро: Журфонд, 2020.– 262 с.
103. Розвиток концептуальних засад комплексного освоєння обводнених розсипних родовищ: Монографія / Б.Ю. Собко, О.В. Ложніков, О.М. Лазніков, О.О. Азюковський, О.С. Ковров, В.В. Лотоус, М.В. Назаренко, Д.В. Вінівітін. – Д. Дніпро-VAL, 2020. – 252 с.
104. Обґрунтування методик вибору технологічних параметрів систем відкритої розробки розсипних титан-цирконієвих родовищ: Монографія / Б.Ю. Собко, О.В. Ложніков, О.М. Лазніков, О.О. Азюковський, О.С. Ковров, В.В. Лотоус, М.В. Назаренко, Д.В. Вінівітін. – Д. Дніпро-VAL 2020. – 253 с.
105. Геомеханічна стійкість бортів кар’єрів у складноструктурному гірському масиві: моногр. / О.С. Ковров, Б.Ю. Собко, О.В. Ложніков, О.М. Лазніков, О.О. Азюковський, В.В. Лотоус, М.В. Назаренко, Д.В. Вінівітін. – Дніпро: Журфонд, 2020. – 162 с.
106. Оперативне планування і управління гірничотранспортними роботами в кар’єрі при розробці залізорудних родовищ: Монографія / Б.Ю. Собко, Д.В. Вінівітін, В.В. Лотоус, М.В. Назаренко, О.О. Азюковський, О.В. Ложніков,О.С. Ковров,О.М. Лазніков. – Дніпро: Журфонд, 2020. – 203 с.
107. Управління зсувонебезпечністю укосів та бортів кар’єрів і відвалів з неоднорідною структурою в мінливих геокліматичних умовах: моногр. / О.С. Ковров, Б.Ю. Собко, О.О. Азюковський, О.В. Ложніков, В.В. Лотоус, Д.В. Вінівітін, М.В. Назаренко, О.М. Лазніков. – Д .: Дніпро-VAL 2020. – 198 с.
108. Геоінформаційні технології на відкритих гірничих роботах для оптимізації процесів видобутку і переробки корисних копалин: Монографія / М.В. Назаренко, Б.Ю. Собко, В.В. Лотоус, Д.В. Вінівітін, О.О. Азюковський, О.В. Ложніков, О.С. Ковров, О.М. Лазніков. – Дніпро: Журфонд, 2020. – 224 с.


2021
109. Собко Б.Ю., Ложніков О.В., Г.В. Барабицька. Планування селективної розробки рудних розвалів з використанням геоінформаційних технологій в умовах Єристівського ГЗК // Збірник наукових праць НГУ, 2021. – № 64. – С. 18-29. (від 22.04.2021)
110. Ложніков О.В., Назаров І.В. Встановлення ефективних параметрів роботи колісних навантажувачів при розробці залізорудних кар’єрів. Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки. Секція 1. Геотехнології гірництва та промислова екологія, 11-15 травня 2021. Житомир. – С. 192 – 193.
111
. Sobko, B.Yu., Lozhnikov, O.V., Chebanov, M.O., Kardash, V.A. "Substantiating rational schedule to load trucks using draglines while mining a pit of Motronivskyi MPP" Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2021, 2021(4), стр. 23–28.
112. Собко Б.Ю., Ложніков О.В., В.Д. Третяков. Дослідження ефективності використання «Geovia Surpac» і «Minesched» при плануванні видобувних робіт на залізорудному кар’єрі // Всеукраїнський науковий збірника «Наукові праці ДонНТУ. Серія «Гірничо-геологічна», 2021. – № 1(25) – 2(26). С. 7 – 15. © 2006-2023 Інформація про сайт